Befolkningsarbete

Innehållsörteckning
1. Vilket land har du valt? Vilket klimatområde hör landet till? Hur många bor i landet? Varför har så många/så få bosatt sig här? Hur ser den geografiska befolkningsfördelningen ut i landet?

2. Redogör för landets födelsetal, dödstal och naturliga folkökning. Var i den demografiska cykeln befinner sig landet och varför?
- Nativitet:
- Dödstal/Mortalitet:
- Naturliga folkökning – Skillnaden mellan nativitet och mortalitet:
- Demografisk cykel:

3. Studera en befolkningspyramid för ditt land. Hur ser ålders- och könsfördelningen i befolkningen ut och varför ser den ut som den gör? Vilka framtida problem står landet inför om man ser på pyramiden? Vad kan det finnas för lösningarna på problemen?

4. Migration
- Hur ser landets nettoflyttning ut? Varför ser den ut så här? Vilka push- respektive pullfaktorer kan man tänka sig att det finns?
- Vilken urbaniseringsgrad har landet och hur kommer det sig att den ser ut som den gör?

5. Hur ser levnadsstandarden/levnadsvillkoren för människorna ut i ditt land? Förklara varför du anser levnadsstandarden vara bra eller dålig:
- Kvinnosynen:
o Andel kvinnliga representanter i Indiens nationalförsamling
o Andel kvinnor med en chefsposition sitt arbete i Indien
o Jämställdhet i arbete – Hur många kvinnors det finns på arbetsmarknaden (exklusive jordbruk).
o Synen på flickor – att de är mindre värda
o Arrangerade giftermål
- Ekonomi:
- Barns rättigheter:
- HBTQ-personers rättigheter:
- Kastsystemet:

6. Jämför ditt lands befolkningssituation med Sveriges. Vilka likheter respektive skillnader finns?

Litteraturförteckning

Utdrag
Landet jag kommer fördjupa mig i under detta arbete är Indien, också känd som världens största demokrati. (Globalis, 2019).

Landet är mycket stort, 3,287,263 kvadratkilometer i jämförelse till Sveriges 450 295 kvadratkilometer. (Globalis, 2018) Avståndet från norr till söder är cirka 320 mil och från väster till öster är det nästan 300 mil.

Därför är det inte konstigt att landet tillhör både den temperade zonen (norr) och den tropiska (i söder).

(Daleke, Geografi och klimat, 2020) Befolkningen i landet mättes upp till 1366 417 754 år 2019 och förväntas växa och utmana Kinas plats som världens mest befolkade land. (Landguiden, 2020).

På grund av den enorma mångfalden liknar Indien mer en världsdel snarare än ett land, och därför är det extra svårt att generalisera frågor om bland annat befolkningen och klimatet.

Idag och de senaste åren är den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten ungefär lika stor som i resten av världen, och därför frågar sig många varför Indiens befolkning ändå är så dominerande stor.

Under de senaste 300 åren har det tillkommit över en miljard människor till Indiens befolkning och det är den främsta anledningen till Indiens stora befolkning.

När den snabbare befolkningstillväxten i vårt moderna samhälle började, så låg alltså Indien redan i förväg.

Däremot är det svårt att veta exakt varför Indien hade en stor befolkning redan innan den moderna befolkningstillväxten.

Det är många variabler inblandade men troligen spelade mat och yta en stor roll. Odlingsmark, tillgång till sötvatten, möjligheten att odla är alla viktiga i att kunna tillhandahålla en stor befolkning.

Indien har alltid haft mycket jordbruksmark och en möjlighet att odla mat året om. (MinuteEarth, 2017)

Idag bor större delen av invånarna (2/3) på landsbygden i byar, medan resterande lever i städar och större samhällen.

Däremot börjar fler och fler flytta in till städar och man väntas se en 50/50 fördelning runt år 2030. (Daleke, Befolkning och språk, 2020).

Dessutom är många platser tätbefolkade, detta gäller främst i nedre Gangesdalen; där delstaten Bihar har hela 1100 invånare per km2.

Detta kan jämföras med delstaten Arunachal Pradesh som ligger i bergstrakterna, med endast 17 invånare per km2.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter