Introduktion
År 2010 infördes ett krav på kontantinsats vid bostadsköp. Det har inte bara varit verkningslöst utan även haft en motsatt effekt.

Av den orsaken måste vi istället finna nya bättre lösningar för att minska hushållens höga skuldsättning.

Utdrag
Under de senaste tio åren har bostadsbyggandet varit lågt, styrräntan har sänkts till en rekordlåg nivå och samtidigt har hushållens skuldsättning ökat markant.

Det har också skett en kraftig ökning av efterfrågan på bostäder som i kombination med det låga bostadsbyggandet har resulterat i ett oerhört litet utbud i förhållande till en betydligt större efterfrågan.

Obalansen mellan tillgång och efterfrågan har givetvis medfört avsevärt högre bostadspriser.

Situationen består följaktligen av ett krav på kapital vid bostadsköp, skyhöga bostadspriser, en obalans mellan utbudet och efterfrågan på bostäder, en rekordlåg styrränta och en extremt hög privatekonomisk skuldsättning.

Trots att situationen är högst prekär finns det inga som helst krav på amortering av de bostadslån som naturligtvis spelar en väsentlig roll inom hushållens grova skuldsättning.

Rådande omständigheter är uppenbarligen orimliga och lägger på så vis grunden för en ohållbar ekonomisk utveckling.

Vi måste således utgå från det nuvarande kritiska läget för att finna de verktyg som på sikt minskar den svårartade skuldsättningen och på det sättet också utgör grundstenarna i uppbyggnaden av en långsiktig hållbar ekonomi.

För att det ska kunna åstadkommas måste först hushållens höga skuldsättning minska. Det görs genom att ersätta kravet på kontantinsats med amorteringskrav!

Amorteringskrav krävs därmed för att öka amorteringen och på det sättet minska skuldsättningen.

Sedan kravet på kontantinsats infördes har det gradvis blivit allt mer sällsynt att hushållen amorterar på sina bostadslån.

I dagsläget verkar bostadslån som faktiskt amorteras ned vara mer undantag än regel, den låga amorteringen kan nu urskiljas som en central orsak till den höga skuldsättningen.

Faktum är att merparten av hushållens skuldsättning består av just bostadslån.

För att en minskning av den höga skuldsättningen ska kunna möjliggöras krävs det således att bostadslånen amorteras ned i en betydligt större utsträckning än vad de gör i dagsläget.

Grundförutsättningen för en lägre skuldsättning skapas på så vis av att amorteringskrav införs, enligt Finansinspektionen utgör amorteringskrav en garanti för en i längden lägre skuldsättning (Finansinspektionen 2015-03-11).

Amorteringskrav är på det sättet ett viktigt redskap för att dämpa den höga belåningsgraden och på så sätt stabilisera privatekonomin.

Att minska skuldsättningen är av största vikt för att kunna förändra det privatekonomiska läget, som i sin tur fungerar som utgångspunkten för vilken riktning samhällsekonomin tar.

En stabil privatekonomi utgör på så vis kärnan i en fungerande samhällsekonomi.

Hushållens höga belåningsgrad riskerar att även samhällsekonomin äventyras, samtidigt som en lägre skuldsättning eliminerar de samhällsekonomiska risker som den låga amorteringen och följaktligen höga belåningsgraden medför.