Innehållsförteckning
1. Definiera begreppet globalisering (citera från NE.se)

2. Definiera begreppen frihandel och protektionism och koppla ihop dessa med globalisering (kort svar).

3. Vilka är drivkrafterna bakom globaliseringen?

4. Vad gör globaliseringen möjlig?

5. Punkta upp negativa effekter av globalisering.

6. Välj sedan ut den mest negativa effekten enligt dig och motivera varför du väljer den (utveckla svaret).

7. Punkta upp positiva effekter av globalisering.

8. Välj sedan ut den mest positiva effekten och motivera varför du väljer den (utveckla svaret).

9. Hur förändrar globaliseringen kultur- och naturlandskapen?

Utdrag
Globalisering är en förändringsprocess där stater och samhällen runt om i världen är sammanlänkade, och globalisering kan betraktas som en samlingsbeteckning för utveckling inom politik, ekonomi och kultur.

På folkspråk har emellertid termen kommit att beteckna främst ekonomiska förhållanden. Globaliseringen hänvisar sedan till det sista steget i kapitalismens utveckling, under vilken nationella ekonomier har blivit alltmer integrerade.

När globaliseringen hänvisar till kulturella förhållanden indikerar det trenden mot enhetlighet i konsumtionsmönster och spridning av samma kulturprodukter över hela världen.

När begreppet hänvisar till politiska förhållanden betecknar det ofta ett litet nationellt handlingsutrymme och att politiskt beslut fattas från nationell nivå till mellanstatlig eller överstatlig nivå. Då är meningen nära den relaterade internationaliseringen.