Vad är gelelektrofores?

Gelelektrofores är en mikrobiologisk metod som används för att separera molekyler, framförallt makromolekyler, genom att låta molekylerna röra sig med olika hastigheter i en gel under inverkan av ett elektriskt fält.

Hur fungerar det?

I gelelektrofores gjuts det ett block av gele. Geleblocket placeras sedan i en buffert där det sedan tillsätts en elektrisk spänning.

Med hjälp av geleblocket, buffertlösningen och den elektriska spänningen kan olika molekyler sorteras och separeras från varandra så att en djupare analys kan göras på molekylerna.

Innehållsförteckning
Vad är gelelektrofores?
Hur fungerar det?
När används gelelektrofores?