Innehållsförteckning
Fråga 1 - Vad kan vi veta?
- Sann:
- Berättigad:
• Varseblivning:
• Minnet:
• Induktion:
• Deduktion:
- Tro:
Fråga 2 - Munskydd
Fråga 3 - Rationalism och Empirism
Fråga 4 - Internet och kunskap
Litteraturförteckning

Utdrag
B: Utgå ifrån Platons definition av kunskap (sann berättigad tro) och argumentera för varför du vet detta. Vad har du för berättigande/goda skäl för din kunskap?

Jag funderade en del innan jag kom fram till vad jag skulle skriva på den första frågan. Tillslut kom jag fram till påståendet ”jag kommer att dö en dag”.

Det är få saker jag skulle kunna förutspå om framtiden, jag hade till exempel aldrig kunna förutspå Corona-pandemin.

Däremot, kan jag säga att jag i framtiden kommer att dö; inte hur-, när-, eller var, men jag vet att det kommer att ske.

Det säger jag, eftersom det idag inte finns en enda dokumentation av en tidigare odödlig människa.

Jag har haft släktingar som gått bort och hela livet har jag hört frasen ”En dag kommer vi alla att dö”, och har därför även personliga erfarenheter av döden.

Chansen att den framtida tekniken utvecklas så pass mycket under min levnadsperiod att man kan göra en människa odödlig, är enligt mina beräkningar, ytterst liten.

Det var filosofen Platon som grundade begreppet ”epistemologi ”, som på svenska översätts till ”kunskapsteori”.

Hans idé om kunskap är att den grundas på både sanningar och trosföreställningar (exempel på bilden nedan).

(Stam, 2020) Platons definierade kunskap som ”Sann, berättigad, tro”. Nedan har jag listat några punkter Platon ansågs vara viktiga för att avgöra om något var kunskap eller inte, samt kopplat det till mitt påstående ovan.

Sann: I frågan om mitt påstående stämmer överens med verkligheten är mitt svar ja. Som jag nämnde ovan har det inte dokumenterats om en enda människa som varit odödlig. Döden är också ett ämne som diskuteras och alla känner till.

Berättigad: När ska bestämma om en person har berättigade skäl att tro på sin kunskap, bör man fråga sig själv om personen har goda skäl bakom sitt påstående. Då är följande faktorer viktiga:

• Varseblivning: Varseblivning handlar om att man upplevt något genom sinnet. Jag har, med hjälp av mitt sinne upplevt synen av en död kropp. Det var en bortgången släkting till mig.

• Minnet: Kopplat till förgående punkt handlar detta om minnet av mina tidigare upplevelser. Jag har minnen av personer i min omgivning som inte finns kvar längre, och jag har även minnet av åsynen av den döda kroppen.

• Induktion: Induktion handlar om att dra en logisk slutsats utifrån empiriska data, alltså erfarenheter.

Jag har ju ännu inte själv dött, men genom sinnesintryck såsom det jag sett, går det att dra slutsatsen att alla människor kommer att dö.

Jag har upplevt mina äldre släktningars bortgångar, och sett ett mönster att när man blir mycket gammal, dör man.

Min kunskap bygger på en induktiv slutledningsförmåga, det jag observerat säger mig att jag också kommer att dö.

• Deduktion: Deduktion handlar om att utifrån premisser dra en logisk slutsats. Jag har god kunskap om att personen i min närhet avlidit och att det inte finns någon människa som har rapporterats odödlig.

Min kunskap om att jag en dag kommer att dö, bygger på en deduktiv slutledningsförmåga. Jag använder alltså den information jag redan har, och drar en slutsats (att jag kommer att dö).