Introduktion
Kvicksilver är ett grundämne med benämningen Hg. Förkortningen kommer från latin och betyder “levande silver” vilket syftar på kvicksilvers färg och lättrörlighet.

Hg tillhör grupp 12 i det periodiska systemet och räknas som en tungmetall. Vid rumstemperatur är ämnet flytande(1).

Kvicksilver har använts till många olika saker under människans historia. Bland annat vid guld- och silverutvinning, amalgam (som lagningar i tänder)

lågenergilampor och lysrör, termometrar, vid framställning av acetaldehyd, klorgas och soda, i elektriska apparater och som betningsmedel vid svampangrepp(2). Ämnet utvinns till största del ur mineralet cinnober och är relativt sällsynt(1).

Kvicksilver kan lätt omvandlas till den mycket giftiga formen metylkvicksilver som även i väldigt liten mängd kan ge skador på bland annat njurar och det centrala nervsystemet.

Människor får till störst del i sig kvicksilver genom konsumtion av insjöfisk och vissa rovfiskar och det är främst i formen metylkvicksilver.

Det innebär att individer tar upp metylkvicksilver mycket ofta. Eftersom det påverkar nervsystemet är det mycket skadligt för embryon på grund av att de utvecklar sitt nervsystem och därför råds gravida kvinnor att avstå fisk.

Hg är ett av de farligaste miljögifterna som utgör ett stort hot både mot miljön men också mot människors hälsa. Det är en metall som lätt sprids genom luften i form av kvicksilverånga.

Det kan förflyttas långa vägar i luften och därför påverkar olika länder varandra. Det blir då svårt att stoppa allt utsläpp av kvicksilver i naturen eftersom det behövs ett globalt förbud mot användning av kvicksilver.

I Sverige är det sedan år 2009 förjudet med utsläpp av kvicksilver och kvicksilverhaltiga ämnen på den svenska marknaden.

EU har en ny kvicksilverförordning som bildades 2018 och hjälper till att skärpa reglerna kring användandet av kvicksilver i Europa.

Globalt finns det fortfarande länder som använder kvicksilver i industriella sammanhang och därför har Sverige och världen fortfarande stora problem med kvicksilverföroreningar eftersom det transporteras lätt i luften(3).

I EU:s förordning står det att kvicksilver får användas i vissa sammanhang och eftersom EU:s regler överskrider Sveriges förekommer det fortfarande utsläpp av miljögiftet i Sverige(4).

Hg har länge använts som olika typer av läkemedel vid olika sammanhang. Metallen har använts i medicinskt bruk ända in på 1900-talet där den ansetts ha varit ett botemedel mot Syfilis.

Olika kvicksilver kurer var några av de vanligaste behandlingarna för Syfilis på 1920-talet och fram till att penicillinet efter andra världskriget började nyttjas i syfilis behandlingar var kvicksilver behandlingar fortfarande i bruk.

Det var först på 1970-talet som kvicksilver helt upphörde att användas i medicinskt bruk(5). Kvicksilver användes även fortfarande i amalgam in på 1980-talet(6).

Det var på 1960-talet man påbörjade diskussioner om kvicksilver i samband med miljön i Sverige och vid den tidpunkten började användningen av metallen upphöra tills den sedan igen användes mycket i Amalgam. 1997 förekom ännu en diskussion och då infördes förbudet mot Amalgam(5).

Innehållsförteckning
Abstract 2
1 Inledning 4
- 1.1 Bakgrund 4
- 1.2 Frågeställning 5
2 Metod 6
3 Resultat 6
4 Diskussion 7
5 Källförteckning 8

Utdrag
Proppen anlände till labbet där de yttre laget skars bort med en plastkniv för att försäkra att proppen inte kommer i kontakt med någon annan metall än den i proppen.

Proppen skars sedan i 1,5 cm breda skivor med en plastkniv så noggrant som möjligt. Skivorna analyserades för att betrakta hur hög halten av varje metall var.

Varje skikt innehöll olika mycket kvicksilver och eftersom dessa olika skikt är från fem år i marken syns det hur mycket kvicksilver det fanns och när.

Alltså översta skiktet är längst upp i marken som då har tagit emot de metaller som finns i luftrén nu och från de senaste fem åren.

Det andra skiktet är de fem åren innan det som då har tagit upp metallerna från den tidpunkten.