Innehållsförteckning
1. Förklara vad som menas med produktionsfaktorer och varför samhällsekonomer tittar på länders produktionsfaktorer?

2. Förklara sambandet mellan pris, utbud och efterfrågan i en marknadsekonomi? Stämmer sambandet alltid?

3. Varför kallas Sverige ibland en blandekonomi?

4. Förklara skillnaden mellan monopol och oligopol?

5. Förklara begreppet BNP och i vilket syfte används begreppet?

6. Förklara skillnaden mellan finanspolitik och penningpolitik?

7. Vad lägger du in i begreppet ekonomisk tillväxt?

8. Förklara begreppet inflation och reporänta?

9. Förklara vad som menas med konjunktursvängningar?

10. Utveckla ett resonemang/reflektion när det gäller sambandet mellan produktionsfaktorer, ekonomisk tillväxt och BNP? Motivera och nyansera.

11. Utveckla ett resonemang/reflektion varför hög inflation kan ge minskad tillväxt? Motivera och nyansera.

12. Utveckla ett resonemang/reflektion varför höjd reporänta bidrar till lägre inflation? Motivera och nyansera.

13. Utveckla ett resonemang/reflektioner vilka konsekvenser hög inflation kan ge ett land? Motivera och nyansera.

14. Du är finansminister i ett land i Europa. När du vann valet rådde det högkonjunktur, men vissa tecken på att ekonomin vände ner. Till slut, två år efter du kom till makten kunde man konstatera att ekonomin vänt neråt och att de kommande åren skulle bli kämpiga. Ditt land befinner sig nu i djup ekonomisk lågkonjunktur. Pessimismen råder och investerarna flyr landet. Arbetslösheten ligger på 12 % och KPI visar att inflationen kommer vara relativt låg. Alla förväntar att du skall vidta åtgärder. Vad gör du som finansminister? Vilka åtgärder kan du ta till? Målet är att minska arbetslösheten och se till att ekonomin blir stabil igen. Din förhoppning är dessutom att riksbanken skall ta sitt ansvar och göra sitt bästa för att hjälpa till. Vilka åtgärder hoppas du riksbanken tar till? Utveckla ett resonemang/en reflektion/ slutsatser utifrån ovanstående frågor?

Utdrag
Produktionsfaktorer är en speciell term för det som behövs för att kunna producera varor/tjänster.

Det finns fyra huvudgrupper, arbetskraft, naturtillgångar, realkapital och humankapital.

Arbetskraften utgörs av de individer som har ett arbete. Naturtillgångar är de råvaror som används vid tillverkning.

Realkapital är den utrustning människor tillverkat med hjälp av naturtillgångar.

Humankapital är den kunskap som är nödvändig vid produktion.

Samhällsekonomer tittar på länders produktionsfaktorer för att de försöker förbättra produktionsfaktorerna som leder till en ekonomisk tillväxt.