Innehållsförteckning
1. Vad är normalt/onormalt i vår kultur? Hur påverkas begreppen över tid?
2. Vad är hälsa för dig? Jämför din definition med WHOs. Finns det några skillnader?
3. Vilket ansvar har du själv för din hälsa?
4. Vilka konsekvenser kan en fanatisk inställning till hälsa få?
5. Hur påverkar vår livsstil vår hälsa?
6. Redogör för begreppen sjukdom och diagnos.
7. Hur påverkar kulturen vår syn på hälsa/ohälsa?
8. Redogör för begreppet KASAM
10. Hur ser du på egenvård?
11. Kan vi tala om självförvållande sjukdomar? Vilka kan de vara?
12. Vad är din erfarenhet av folkliga sektorn?
13. Beskriv vad en sjukroll är och vad som ingår i den?
14. Vilka kulturella skillnader kan det finnas på hur vi uttrycker ohälsa?
15. Hur skiljer sig synen på åldrande i vår kultur än i andras kulturer?
16. Vilka dimensioner finns det i varje individs verklighet?
17. Vad är viktiga kunskaper för vård och omsorgspersonal att ha när de har vårdtagare från andra kulturer?
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Gabriel på sid. 109. Gör en utförlig beskrivning av hur kulturen påverkar synsättet och behandlingen kring Gabriel. Sjukdom, förklaring, sjukroll, närstående, personal och personalens agerande är begrepp som ska vara med.

Utdrag
Normalt i vår kultur är att prata diskret om våra sjukdomar, hälsa och ohälsa med andra som inte står oss nära.

Om någon vi knappt känner berättar att hen blivit sjuk tycker vi synd om personen och känner medlidande, men vi försöker att se det positiva och många blir glada att det inte är de själva som blivit sjuk.

När det gäller familjen och vänner, de som står oss nära är det enklare att prata om sjukdomar, det är inte lika stor tabu som att tala med någon vi knappt känner.

Normalt är det också att kvinnor har lättare att prata öppet om sitt mående än män, då det är onormalt i vår kultur att män pratar om känslor.

Det är också onormalt i vår kultur att gråta eller skrika vid smärta, att framföra sig högljutt vid mindre sjukdom eller skada eftersom vi enbart gör det när något är allvarligt fel.

---

Sjukdom brukar förklaras med tre begrepp. Det första begreppet är Illnes, vilket innebär individens upplevda sjukdom, alltså hens symptom och upplevda besvär.

Det andra begreppet är diseas, som innebär att en sjukdom är observerad, vilket görs med hjälp av prover och undersökningar.

Sickness är det tredje begreppet och innefattar både illnes och diseas. Sickness innebär att patientens upplevda sjukdom (illnes) matchar med den observerade sjukdomen (diseas.)

Sjukdom kan även förklaras genom begreppen illnes utan diseas och diseas utan illnes. Diseas utan illnes innebär att du med hjälp av vården hittar något avvikande, en sjukdom, utan att du haft några symtom eller upplevda besvär.

Illnes utan diseas är då motsatsen, du upplever besvär eller sjukdom och söker därför vård, men inga avvikelser kan hittas med hjälp av läkarundersökning och prover.