Introduktion
“Ett område är förorenat om halterna överskrider summan av naturlig bakgrund och antropogen diffust tillskott

t ex genom nedfall av luftburna föroreningar.” (Naturvårdsverket, 2007) Naturvårdsverkets definition på vad som anses vara förorenad mark.

Hur påverkar marksanering samhällsutvecklingen? Syftet med denna uppsats är att utreda marksaneringsmetoder utifrån hållbarhetsperspektiv och att utvärdera dess betydelse för samhällsutveckling.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning 2
Inledning 3
Huvuddel 3
- Biologisk 4
- Fysikaliska 4
- Kemiska 4
- Termiska 4
- Vem bär ansvaret? 5
- Miljömässig hållbarhet 6
- Social Hållbarhet 7
- Ekonomisk hållbarhet 8
Diskussion - Marksanering i framtiden 9
Slutstats 10
Källförteckning 11

Utdrag
När ett område är förorenat och kräver sanering så finns det vissa hinder innan det faktiska saneringsarbetet kan påbörjas.

Ett stort sådant, och en förutsättning för att arbetet alls ska kunna ske, är att en ansvarig måste finnas. Sedan 1999 finns en lagstiftning som behandlar just detta - Miljöbalken.

Den första januari 1999 trädde Miljöbalken (1998:808) i kraft (Lagen.nu, 1998), detta underlättade för rättsliga frågor gällande miljön då lagstiftning som berör detta tidigare var utspridd över flera olika lagar.

Balken säger att ansvaret bärs av den aktör som orsakat föroreningarna. Det kan vara en existerande eller föregående verksamhet, vilket kan göra processen att avgöra exakt vem som ska hållas ansvarig svår. (Naturvårdsverket, 2019)

I det fall att ingen verksamhetsutövare som skäligt kan hållas ansvarig finns kan det vara den existerande fastighetsägaren som blir skyldig att finansiera nödvändiga åtgärder.

Den som förvärvar en fastighet och känner till eller borde känt till eventuell markföroreningar förväntas ta hand om dessa.

Detta innebär ofta att kommunen förvärvar fastigheter där tidigare industri ger rimliga skäl att misstänka föroreningar i mark, till exempel hamnområden likt Norra Djurgårdsstaden.

Om ansvarsutredningar inte finner någon tidigare verksamhetsutövare som orsakat föroreningen så faller ansvaret på kommunen, vilket kan försvåra för kommunen att bygga på dessa fastigheter. (SPBI, 2011)

Kommuner kan idag ansöka om bidrag för marksanering från en summa på 260 miljoner kronor som avsatts årligen av regeringen.

Detta med förutsättningen att det finns ett behov av bostäder i kommunen i samband med förorenade potentiella bostadsområden.

Naturvårdsverket har sammansatt en vägledning för hur en kommun går till väga för att ansöka om detta bidrag (Naturvårdsverket, 2019)

Markområden kan delas in i två grupper beroende på användning - KM (Känslig Markanvändning) och MKM (Mindre Känslig Markanvändning).

För att bidrag ska beviljas bör marken saneras för KM - Känslig Markanvändning. Detta innebär mark lämplig för bostadsbyggande.

I undantagsfall kan bidrag även ges för MKM - Mindre Känslig Markanvändning, med andra ord mark lämplig för industri.

Dessa två marktyper har sina egna miljökriterier och riskbedömningar. Vad marken tidigare använts till och om föroreningar finns kvar i marken är viktigt att ta reda på

då åtgärderna som krävs varierar beroende på tänkt markanvändning. Detta sker genom markundersökningar (Stockholm Stad, 2017).

SPIMFAB var ett frivilligt initiativtagande av svenska olje- och drivmedelsföretag i samband med att den ovannämnda Miljöbalken skulle träda i kraft.

Lagstiftningen innebär att varje aktör som bidragit till föroreningar på fastigheten skall ansvara för att åtgärda dessa i mån av individuell påverkan.

Eftersom det kan vara svårt att avgöra och besluta om just detta kan det innebära långa och kostsamma juridiska processer, vilket är något som skadar marksanerings ekonomiska hållbarhet.

I och med att oljeföretagen genom SPIMFAB betalade för allt oavsett ansvariga, var tanken att detta skulle undvikas och göra marksaneringen kostnadseffektiv.

SPIMFAB beskrivs i deras egen slutrapport som generellt framgångsrikt. En reflektering i rapporten på vad som kunde gjorts bättre nämner en önskan om större fokus på utveckling av saneringsteknik