Innehållsförteckning
Syfte
Laborationens ändamål
Teori
Frågeställning
Hypotes
Riskbedömning
Materiel
Kemikalier
Metod
Resultat
Diskussion och felkällor
Slutsats
Källförteckning:

Utdrag
Syfte
Syfte med laboration:
Experimentets ändamål var att på en naturvetenskaplig arbetsmetod planera, genomföra och dokumentera för en naturvetenskaplig undersökning.1

Laborationens ändamål
Laborationen ska inrikta sig på att utsätta plantorna för olika miljöfaktorer för att se dess effekt på plantornas tillväxt.2

Teori
Alla levande organismer består av celler. Det finns två typer av celler, ärtan som är en växt är även en eukaryot cell men även än autortofoganism.

Den autotrofa organismen behöver till skillnad från den heterotrofa organismen inte “äta” andra organismer för att utan har förmågan att skapa sin egna energi för att bygga upp sig själv genom fotosyntesen.

Fotosyntesen är den livsnödvändiga kemiska reaktionen då vatten, koldioxid samt strålningsenergi från solens strålar omvandlas till druvsocker och syre (6H2O + 6CO2 + solljus → C6H12O6 + 6O2).3 Druvsockret som bildas använder den autotrofa växten som energi.

När solljus inte är tillgängligt har den autotrofa växten bevarat en mängd energi (druvsocker) i sig som senare under mörker används.4 För att växten ska kunna utföra fotosyntesen krävs som sagt inte bara tillgång till solljus utan även koldioxid och vatten.

Fotosyntesen utförs i en av växtcellens organeller som heter kloroplaster ämnet i organellen heter klorofyll och är det ämnet som gör att växten har färgen grön.5

Växtnäringen Vitagro är utrustad för att stärka växternas rötter för att de dem extra tillväxt.6kväve, fosfor, kalcium, bohr, koppar, järn, mangan, molybden, zink
och magnesium7

Övergödning även kallat eutrofiering innebär att näringsämnen, framför allt fosfor och kväve tillförs i en för stor mängd som hindrar plantans förmåga att gynnsamt utnyttja sig näringen.8