Sveriges industrialisering | Uppgift | B i betyg

Inledning
På SO rummets hemsida kan man läsa att Sveriges industrialisering påbörjades ganska sent, cirka hundra år efter Storbritannien.

Men när industrialiseringen kom igång mot mitten av 1800-talet så gick det snabbt, efterfrågan från Europa var stor.

Sveriges befolkning ökade snabbt. Mellan 1850 och 1900 växte Sveriges befolkning från 3.5 miljoner till 5,1 miljoner invånare, vilket skapade ett befolkningöverskott, det fanns gott om arbetskraft.

Utdrag
Man bodde trångt i städerna det fanns dåliga arbetsförhållanden något som förbättrades när arbetarrörelsen växte fram.

På SO rummet kan man läsa att i början bestämde arbetsgivaren allt och arbetsmiljön var inte bra. Det var långa arbetsdagar och om man var sjuk kunde man bli utan lön eller uppsagd, bostaden tillhörde ofta fabriken så man blev utan bostad.

Det var en tuff tillvaro och ofta en farlig arbetsmiljö. I den här miljön växte fackföreningarna fram och genom att arbetarna organiserade sig kunde de genom strejker till slut få bättre förhållanden.

I början var motsåndet mot facket hårt och man kunde få sparken, det kulminerade i Ådalen när 5 arbetare sköts ihjäl. Efter det vände opiononen.

Många av de saker fackföreningarna kämpade för har vi nytta av i dag, 8 timmars arbetsdag, semester, rätt till sjukersättning.

Det positiva var att Sverige genom sina naturtillgångar, uppfinningar kunde bygga en stark ekonomi som efter demokratiseringen och reformerna har lagt grunden för att vi är ett välfärdsland idag.

I framtiden är det kunskaps och informationssamhället som är den nya industrin. Här ligger Sverige långt fram.

Klimatforskning och en industri som tar hänsyn till klimatet är området där jag tror Sverige kan bidra med mycket och där många kommer finna sin sysselsättning.

Automatisering frigör tid från manuella arbeten men frågan är vad människor kommer arbeta med i framtiden, det återstår att se, men att lösa klimatfrågan kommer vara ett mycket viktigt arbetsområde globalt sett.

2.Demokratiseringsprocessen i Sverige startade i mitten på 1800-talet. Vilken betydelse har demokratiseringen haft för individen och samhället i Sverige fram till idag?

Vilken betydelse tror du att det har för framtiden? Redogör utifrån olika samhällsgrupper.

I Alla tiders historia kan man läsa hur de olika folkrörelserna från mitten av 1800 talet har haft påverkan på demokratiprocessen, de var arbetarrörelsen, nykerhetsrörelsen och den frikyrkliga rörelsen. Människor började organisera sig för att skapa ett bättre samhälle.

De 4 stånden upplöstes och Sverige började som resten av Europa röra sig mot parlamentarism.

På hemsidan https://www.so-rummet.se/kategorier/sveriges-demokratisering# Vägen mot Sveriges demokratisering beskriver de att Sveriges demokratisering påbörjades ca 1870-1914 i samband med att ett modernt svenskt partiväsende formades.

Några av de stora frågorna var var tullfrågan, upplösningen av unionen med Norge och försvarsfrågan, men viktigast var kampen om allmän rösträtt.

Liberalererna och Socialdemokraterna krävde allmän rösträtt, medan "högern" de konservativa försökte bromsa och behålla sin makt.

1907 genomförde en högerregering en kompromiss som gav alla män utom de fattigaste lika rösträtt till andra kammaren, medan rösträtten förblev inkomstgraderad till den första.

Det innebar att beroende på vad man tjänade fick man olika antal röster vilket gjorde att de mest förmögna som ofta låg åt höger fick mest att säga till om. Det var endast de som tjänade pengar och kunde betala skatt som kunde rösta.

1914 tillspetsades motsättningarna mellan höger och vänster då högern organiserade det s.k. bondetåget, som krävde höjda försvarsutgifter.

Kungen tog öppet ställning genom ett tal, mot den liberala regeringens program, det utlöste en regeringskris.

På wikipedias sida om Borggårdskrisen kan man se att hur kungen öppet gick emot sittande regerig fick statsministern att fråga

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter