Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 14 juli 2022 och gäller för medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
I denna integritetspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi insamlar om dig viahttps://inspo.dk.
Vi rekommenderar att du läser denna policy noggrant.
I vår behandling följer vi kraven i dataskyddsförordningen.
Detta innebär bland annat att:
Vi tydligt anger de syften för vilka vi behandlar personuppgifter.
Vi gör detta med hjälp av denna integritetspolicy;
Vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
Vi ber om ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall ditt samtycke krävs;
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
Vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.
Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi lagrar om dig, vänligen kontakta oss.
1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod
Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal olika ändamål i samband med vår affärsverksamhet, som kan omfatta följande: (klicka för att expandera)
1.1 Betalningar
För detta ändamål använder vi följande uppgifter:
Namn, adress och ort
E-postadress
Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika uppgifter
Den grund på vilken vi kan behandla dessa uppgifter är:
Det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för förberedande förfaranden i samband med ett avtal i vilket den registrerade är part.
Lagringsperiod
Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas.
1.2 Registrering av ett konto
För detta ändamål använder vi följande uppgifter:
E-postadress
Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika uppgifter
Den grund på vilken vi kan behandla dessa uppgifter är:
Det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för förberedande förfaranden i samband med ett avtal i vilket den registrerade är part.
Lagringsperiod
Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas.
1.3 För att erbjuda personliga produkter och tjänsterFör detta ändamål använder vi följande uppgifter:
Namn, adress och ort
E-postadress
Användarnamn, lösenord och andra kontospecifika uppgifter
Den grund på vilken vi kan behandla dessa uppgifter är:
Efter att samtycke har givits.
Lagringsperiod
Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas.
2. Cookies
Vår webbplats använder cookies.
För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy.
Vi har ett databehandlingsavtal med Google.
Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.
Vi blockeras tillgång till fullständiga IP-adresser.
3. Säkerhet
Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter.
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter.
Detta garanterar att endast behöriga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.
4. Webbplatser från tredje part
Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje part som länkas från vår webbplats.
Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt.
Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dem.
5. Lägg till denna sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att göra dig uppmärksam om eventuella ändringar.
Dessutom informerar vi dig aktivt när det är möjligt.
6. Få tillgång till och ändra dina uppgifter
Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi lagrar om dig, vänligen kontakta oss.
Du kan kontakta oss med hjälp av informationen nedan.
Du har följande rättigheter:
Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
Rätt till rättelse: Du har rätt att när som helst komplettera, korrigera, radera eller blockera dina personuppgifter.
Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och radera dina personuppgifter.
Rätt till överföring: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt till invändning: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter.
Vi kommer att följa detta om det inte finns legitima skäl för behandlingen.
Ange alltid vem du är så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.
7. Inlämnande av ett klagomål
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.
8. Kontaktuppgifter