Introduktion
Varje individ behöver ett visst utrymme i naturen för att leva. I utrymmet ska det finnas möjlighet för individen att finna föda, få någonstans att bo, kunna föröka sig samt göra sig av med avfall.

Utdrag
Det kan du läsa om i kapitel 12, om allmän ekologi. Vi människor är inget undantag från regeln. Det går att beräkna hur mycket livsutrymme var och en av oss använder och uttrycka det i ekologiskt fotavtryck.

Med detta menas hur stort markområde var och en av oss behöver för den standard vi har. Marken behöver vi till bl.a. jordbruk, skogsbruk och drift.