Utdrag
Vilka svagheter har det planekonomiska systemet? Försök förklara orsakerna till att systemet misslyckats.

Finns inget som signalerar vad kunderna vill ha. Risken är stor att det blir brist på varor alternativ att det bildas stora lager av varor som ingen vill ha.

• Det skapas inte någon konkurrens om kunderna, vilket kan leda till lägre kvalitet (”Varför bygga bättre bilar om det inte finns någon konkurrens?”).

Motivationen och effektiviteten minskar då medborgarna får samma tillgång till varor och tjänster oavsett prestation • Trög anpassning till nya situationer då man följer detaljerade planeringar.

Risk för korruption och maktmissbruk eftersom det råder toppstyrning och hierarkiska ordningar.

Risk för att en svart handel uppstår.

• Det som kan ses som en fördel med planekonomin är att klyftorna kan minska om staten fördelar samhällets resurser och tillgångar efter behov.

4. Beskriv vad en marknadsekonomi är. Vilka fördelar/nackdelar har ett sådant system?

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system som bygger på att företag och enskilda personer fritt kan producera, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i.

Det är istället utbud och efterfrågan som bestämmer vad som produceras, hur produktionen går till, hur mycket varorna kostar och hur mycket de anställda får i lön. Exempel på fördelar med det marknadsekonomiska systemet är:

• Att det styr sig självt så att människor får tillgång till det de behöver. Det blir varken brist eller överskott på varor.

• Att företagen blir effektivare eftersom de tävlar med varandra om att kunna erbjuda kunderna de bästa varorna/tjänsterna till bästa möjliga pris.

• Att konkurrensen om kunderna gör att nya effektiva tekniker utvecklas. • Att priserna på varor och tjänster pressas nedåt.

5. Vad innebär blandekonomi? Det är en blandning av marknadsekonomi och planekonomi.

Det är utbud och efterfrågan som styr, men vissa saker planeras av samhället/politiker, som t.ex. utbildning, sjukvård, infrastruktur och sprit- och läkemedelsförsäljning. Detta för att se till att alla har ett grundskydd.