Innehållsförteckning
Identitet

Primär, sekundär och tertiär socialisation

Erving Goffman (1922-1982)

Spegeljaget och stämplingsteori

Den postmoderna människan
- Postmodernism och nyliberalism
- Vetenskap, åsikter och den normativa vetenskapen
- Moral och etik
- Postmodernismens nytta inom sociologin?

Utdrag
Identitet
Socialisation är processen under vilken språk, traditioner, kultur och mycket annat lagras in i oss

Agenter: vi är agenter. Vi lär oss seder, språk, normer, allt som gör oss till sociala varelser. Språk och kultur skapas i interaktion med andra sociala varelser

Primär, sekundär och tertiär socialisation
Den primära socialisationen och dess agenter (t.ex. familjen). Det första samspelet, och social interaktion, med (signifikanta) andra

Den sekundära socialisationen ligger utanför familjen, när barnet lär sig kulturens normer och regler bland vänner, vuxna, i skolan etc. Vuxna ingår även i den sekundära socialisationen

Den tertiära socialisationen syftar på medierna som påverkar oss (t.ex. musiker, författare, konstnärer, nyheter).

Nyhetsmediernas makt och hur våra olika världsbilder formas, även våra val av kläder, musik, olika skönhetsideal (även politik?). Olika reklamer skapar en bild av den sociala verkligheten också.

Dubbel socialisation
Socialisationens påverkan kan ju krocka eftersom hemmets normer och samhällets normer inte alltid överensstämmer (s.k dubbel socialisation).

Skolans och högskolans roll kan också krocka med såväl familjens som den mediala och politiska socialisationen.

Men det är ingen garanti idag att skolan eller högskolan kan värja mot medias och social medias tolkningsföreträden. Det kan ha allvarliga konsekvenser för hur skolan och samhället organiseras.