Introduktion
Friktionskraft är den kraft som verkar på ett föremål i motsatt riktning mot föremålets rörelse och är ett resultat av föremålets massa och friktionstal.

Friktionskraften är alltid vinkelrät mot normalkraften. Friktionstal berättar hur väl friktion skapas mellan två material i bestämd temperatur (Kvist, Nilson, & Pålsgård, 2018).

Resulterande kraft, Fres, är summan av respektive krafter som verkar på ett föremål och är ett samband mellan resulterande acceleration, a¬res, samt massan, m, hos föremålet (Ekholm, Fraenkel, & Hörbeck, 2018). Sammanhanget beskrivs enligt följande formel:

Innehållsförteckning
1. Inledning
1:1 Bakgrund
1:2 Syfte
1:3 Frågeställning

2. Material och metod
2:1 Material
2:2 Metod

3. Resultat

4.Diskussion och slutsats
4.1 Diskussion
4.2 Slutsats

Källförteckning

Utdrag
En 50g vikt knöts fast vid ändan av snöret som hängde fritt. En tung bok placerades framför bilen så att den inte skulle börja åka ner för på aluminiumbanan.

Därefter kopplades bilen till programvaran Capstone för att mäta dess värden under laborationen. Två grafer skapades, en
för acceleration-tid och en för dragkraft-tid.

Bilens värden mättes under 50hz. Därefter lyftes boken upp och bilen började åka ner aluminiumbanan för att mäta bilens acceleration.

Detta upprepades 5 gånger, bilen släpptes från samma ställe varje gång. Medelvärdet av accelerationen a, och dragkraften FD bestämdes och antecknades.

Sedan upprepades laborationen med en 100g vikt på bilen, och sedan en 200g vikt, och således upprepades laborationen 3 gånger respektive vikt, se figur 2.