Introduktion
Redan i inledningen till avsnittet om hinduismen och buddhismen kunde du läsa om några viktiga likheter och skillnader.

Nu när du har läst de bägge kapitlen har du säkert konstaterat att det finns en rad andra olikheter och likheter mellan de bägge religionerna.

Innehållsförteckning
Gudstro:
Vägar till frälsning:
Etik:
Livsmål:

Utdrag
I hinduismen räknar man med tre frälsningsvägar: gärningarnas, kunskapens och hängivenhetens väg. Den som följer gärningarnas väg har som mål att återfödas i en högre kast genom att följa sin dharma, sina plikter.

Det påminner om den långsamma vägen i buddhismen vars mål är att samla på sig god karma för en gynnsam återfödelse för att efter ett par existenser kunna nå nirvana.