Demokratin mellan EU och Sverige | Samhällskunskap

Inledning
Demokrati tar grund i Antikens Grekland cirka 2500 år sedan, men just då så var det inte denna demokrati som vi känner till idag. Kvinnor, slavar minoriteter med mera hade ingen rösträtt. Tack gud så har inte demokratin samma definition som för 2500 år sedan, detta kan bero på att demokratin utvecklas, från grunden tills idag.

Ett stort skäl till det beror på att demokratin ses som en stam till människans rättigheter, men ändå ser den annorlunda ut i olika delar av världen. Men exakt hur mycket har demokratin utvecklats och har den förbättrats mot det bättre eller försämrats?

Innehållsörteckning
1. Inledning
1.1.Syfte 1.2.Frågeställning 1.3.Avgränsning 1.4.Metod 1.5.Material/Källkritik
2. Teoretisk bakgrund/Referensram 3. Resultat
4. Diskussion
Källförteckning
Bilagor

Utdrag
1.3.Avgränsning
Huvudlinjen i denna rapport så ska man försöka besvara frågorna ställda ovan, men det blir för komplicerat. Objektet är att sätta en gräns till hur mycket av frågan som ska besvaras. Första frågan om vilket som är mer demokratiskt, EU eller Sverige så ska man fokusera allra mest på folkrätten och hur representanterna till EU möten väljs.

Detta känns som en bra avgränsning. Folkrätten till valen av regeringen känns som en bra gräns, för att i dagens demokrati så är folkrätten och bestämmelsen och hur mycket folket är involverade i styrelsen säger rätt mycket om demokratin i Nationen/Organisationen. Det finns inget att välja bort angående frågan, bara hur noggrant man förklarar processen så blir det svårt att sätta en avgränsning.

Andra frågan däremot är lättare att sätta avgränsning. Att fatta besluten mellan Sverige och EU är lite lättare, för att där ska man forska om processen om lagstiftning, sedan jämföra och se vilket kräver mer tid, möten osv.

Jag tycker att man ska välja bort hur mycket folket är involverade, för att det kan förklaras när man besvarar första frågan. En sådan jämförelse kräver bara processen och jämförelse mellan hur båda går till.

1.4.Metod
För att angripa uppgiften och besvara frågorna behöver man vara påläst eller börja läsa om politiken och hur den går till inom EU och Sverige. Lagar ändras hela tiden, så när man använder sig av böcker blir det svårt att hitta en bok som är skriven som dess skrifter fortfarande gäller för dagens samhälle.

Men däremot så har internet flera hemsidor och informationssidor som uppdateras konstant, så detta anses som en bra metod. Fast källkritik är nödvändigt för att alla sidor är inte 100% pålitliga. Men problemet är att man måste hela tiden försöka se vilka sidor som är uppdaterade, källkritiska som har en tendens med mera som passar bra för att inte ge felaktig information.

Under rubriken “Material/Källkritik” så presenteras det mer noggrant hur källkritik går till under denna rapport.

Men böcker kan fortfarande vara till stor nytta för att läsa mer om folkrätt. Folkrätt spelar en stor roll och drar koppling till alla 3 frågor och grundlagar ändras ganska sällan.

Så ur detta perspektiv behöver man inte vara orolig och böcker är vanligtvist mycket mer troliga än webbsidor. Stadsbiblioteket ses som en mycket bra plats att hitta böcker till ämnet ovan.

Det finns inga “teorier” eller någon annan modell för att hjälpa till. Här så är det informationssökande som krävs och jämförande. Att göra en enkät och intervju blir svårt för att man kan inte få tag lätt på politiker.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter