Överstatlighet inom Europeiska Unionen

Innehållsörteckning
Överstatlighet och mellanstatlighet inom EU
Fördelar
Nackdelar
Egen ställning

Utdrag
Överstatlighet innebär att medlemsstaterna lämnar över deras beslutsrätt till EU:s olika institutioner. Beslut fattas som majoritetsbeslut och medlemsstater kan tvingas att följa regler och lagar även om landet inte håller med om det.

I EU idag finns det områden som är bindande och överstatliga för alla medlemsstater. Dessa områden är fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital.

1 Att beslut kring dessa områden gäller alla medlemsstater innebär inte det att regler och lagar inom dessa områden är lika mellan alla medlemsstater. EU-länderna emellan kan ha överenskommelser även kallat mellanstatlighet.

---

En fördel med ett överstatligt EU är att unionen blir mer handleskraftigt då de långsammare länder inte fastlägger tempot för unionens samarbeten.

Detta gör europeiska unionen till ett mer effektivt samarbete. Europeiska unionen består av länder som har det olika ekonomisk, politiskt och socialt.

Ett EU med överstatliga beslut skulle jämna ut exempelvis ekonomiska och sociala skillnader mellan länderna.

Detta i sin tur förbättrar inte endast ländernas läge utan bidrar till EU:s mål och värderingar exempelvis jämställdhet och “att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och solidariteten mellan medlemsländerna”.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter