Innehållsförteckning
Nazismen

Nazismens Kjennetegn
- Sterk Nasjonalisme
- Den Ariske Rase Er Overlegen
- Antisemmittisme
- «Urene» Folk Skal Forvises Eller Utryddes
- Demokratiet Fungerer Ikke
- Imperialismevad Innebär Samhällsekonomi? ................................... 3
1. Alla Berörs Av Samhällsekonomi ...................................... 3
2. Vad Handlar Ekonomi Om? ............................................. 3
Vad Ska Produceras? ......................................................... 4
Hur Ska Varorna Och Tjänsterna Produceras? ....................... 4
Produktionsfaktorerna ...................................................... 4
För Vem Ska Produktionen Ske? ..................................... 5
3. Marknadsekonomi............................................................ 6
Efterfrågan Och Utbud - Grunden Inom Marknadsekonomin .... 6
4. Planekonomi .................................................................... 7
5. Vilket Ekonomiskt System Är Bäst? ........................... 8
Marknadsekonomins Fördelar Och Nackdelar ................. 8
Planekonomins Fördelar Och Nackdelar.......................... 8
Lösningen – Blandekonomi?........................................ 9
6. Vilka Är Aktörerna I Samhällsekonomin? ................... 9
7. Lilla Ekonomiska Kretsloppet........................ 10
8. Det Stora Ekonomiska Kretsloppet.................. 11
Banker................................................................ 11
Offentliga Sektorn..................................................... 12
Företagen - Motorn I Kretsloppet............................... 12
9. Omvärlden Och Det Ekonomiska Kretsloppet ......... 13
Vad Är Ekonomisk Tillväxt?............................. 14
1. Vad Skapar Ekonomiskt Tillväxt?................ 14
Produktivitet........................................................ 14
Bnp Per Capita .............................................. 15
2. Bnp - Ett Bra Mått På Tillväxt? .................................. 15
Bnp-Fördelningen Inom Ett Samhälle Syns Inte..................... 15
Bnp Täcker Inte All Produktion ............................... 16
Bnp Tar Inte Hänsyn Till Vad Som Produceras ...................... 16
Bnp Tar Inte Hänsyn Till Miljön.......................................... 16
3. Human Development Index .............................. 17
Big Mac Index ................................................... 17
4. En Hållbar Tillväxt? .......................... 17

1
Ekonomisk Tillväxt + Miljö = Sant? ............... 18
5. Ekonomiska Konjunkturer ......................... 18
6. Högkonjunkturens Utveckling............. 19
Till Slut Vänder Det... ............................... 20
7. Lågkonjunkturens Utveckling...................... 20
Sedan Går Det Upp...................................... 21
Hur Kan Ekonomin Styras? ........................ 22
1. De Samhällsekonomiska Målen ............. 22
2. Ekonomisk Politik ..................... 22
3. Finanspolitiken ................................. 22
Statsbudgeten................................ 23
Finanspolitikens Styrmedel....................... 24
4. Penningpolitiken Och Riksbanken...................... 25
Styrräntan .................................................. 25
Riksbankens Sammansättning Och Övriga Uppgifter .......... 26
5. Växelkursens Påverkan På Ekonomin ...................... 26
Valutapolitiken ..................................................... 27
6. Arbetsmarknadspolitik Och Regionalpolitik ........... 27
7. Omvärldens Påverkan På Samhällsekonomin.......... 28

Nazismens Opprinnelse

Nazismen Under Andre Verdenskrig

Utdrag
Samhällsekonomi handlar om hela samhällets ekonomi och det berör hushållens ekonomi, företagens ekonomi, bankers ekonomi och statens offentliga ekonomi.

Nationalekonomi kallas det samhällsvetenskapliga ämne som studerar just ett samhälles ekonomi och de aktörer som styr samhällsekonomin.

Din materiella standard, din tillgång till arbete men även din chans till ett gott liv med stabil välfärd, sjukvård, utbildning, kultur och fritid styrs av samhällsekonomin.

Utan ekonomiska tillgångar i ett samhälle kan inga sjukhus, sporthallar eller vägar byggas och inga läkare, byggarbetare eller frisörer anställas.

Även politik och mänskliga rättigheter påverkas av ett samhälles ekonomi.

Det är lättare att uppfylla mänskliga rättigheter (som alla individers rätt till vård och utbildning) om det exempelvis finns pengar till just vård och utbildning.

Under historiens lopp har människor fått uppleva hur stora ekonomiska kriser med hög arbetslöshet och social utslagning har skapat djupa politiska kriser.

Främlingsfientliga och ickedemokratiska partier har lättare kunnat vinna röster på grund av stora ekonomiska kriser.

Samhällsekonomi handlar inte enbart om hur man i ett samhälle skapar en ekonomisk tillväxt utan det handlar också om frågor hur ett samhälle ska fördela de ekonomiska resurserna.

Detta är något som kommer tas upp i detta arbetsområde.

Du ska även få fördjupad kunskap om...
- byggstenarna i ett samhälles ekonomi
- de viktigaste aktörerna inom samhällsekonomin
- vad som menas med ekonomisk tillväxt
- hur ekonomisk tillväxt kan mätas
- hur samhällsekonomin kan styras, vilket kommer tas upp i det sista kapitlet.

Inom detta arbetsområde kommer du få bekanta dig med många modeller och teorier om vad som påverkar ett samhälles ekonomi.

Det är alltid viktigt att du är medveten om att modeller och teorier är just modeller och teorier.

Det finns inom ekonomin aldrig någon absolut sanning att om händelse A inträffar så leder det alltid till händelse B.

Ekonomin styrs till stor del av människors ekonomiska val och mål vilka kan vara svåra att förutse och styra.

2. Vad handlar ekonomi om?
Ekonomi handlar om att göra vissa val. För att kunna granska vilka grundläggande ekonomiska val ett samhälle gör kan man utgå från dessa frågor:

- Vad ska produceras?
- Hur ska varorna och tjänsterna produceras?

3 - För vem ska produktionen ske?
Beroende på hur ett samhälle besvarar dessa grundläggande frågor kan man alltid få en bild av hur ett samhälles ekonomiska struktur ser ut.

Frågorna ska ses som allmänna och de gäller för alla samhällets ekonomiska aktörer.

Vad ska produceras?
Genom att det inte finns oändligt med resurser måste ett samhälle välja vad man ska producera.

Underfrågorna kan vara flera. Ska samhället specialisera sin produktion på ett fåtal varor och tjänster?

Ska samhället satsa på varor och tjänster som gynnar samhället i stort eller ska samhället inrikta produktionen mot ett speciellt ekonomiskt eller politiskt mål?

Som extrema motpoler skulle ett samhälle kunna välja mellan att specialisera produktionen mot läkemedel eller mot vapenproduktion.