Introduktion
År 2006 lades förslaget om införandet av en litteraturkanon fram, trots att förslaget röstades ned fungerade det utslagsgivande för hur undervisningens kärnpunkt ersattes av synen på klassikerläsning som nyckeln till en lyckad läsutveckling.

Detta har inte enbart varit fullkomligt verkningslöst utan även haft en rakt motsatt effekt. För att möjliggöra den läsutveckling som eftersträvas krävs det därmed att fundamentet för denna rekonstrueras, detta görs genom en variationsrik litteraturläsning.

Utdrag
I skolverkets artikel “Vässa argumenten för litteraturläsning” betonar forskaren Magnus Carlsson vikten av en mångfasetterad litteraturläsning genom att belysa denna som oumbärlig grundbult för en framgångsrik läsutveckling. (Skolverket 2010-10-20).

För att kunna åstadkomma en gynnsam läsutveckling och därigenom en god läsförmåga krävs det således att en allsidighet uppnås utifrån den ensidiga litteraturläsning som i dagsläget genomsyrar den svenska skolan. Detta görs genom att denna upplöses och sammanfogas med varierande sorters litteratur.

I dagsläget fungerar synen på litteratur rentav förödande för utformandet av den allsidiga litteraturläsning som utgör grundförutsättningen för att möjliggöra läsutvecklingens framåtskridande och därmed en förbättrad läsförmåga.