Innehållsförteckning
Uppgifter med svar till kapitel 1
Träna på basfakta
1. Vad kännetecknar en levande organism?
2. Hur får och använder heterotrofer energi och byggmaterial?
3. Hur får autotrofer energi och byggmaterial?
4. Vilka är de vanligaste grundämnena i en levande organism? Det räcker att du nämner sex stycken.
5. Vilka fyra stora grupper av organiska ämnen förekommer i levande organismers celler?
6. Varför är biologin uppdelad i delvetenskaper?
7. Vad kan en samhällsbyggare ha för nytta av biologikunskaper?
*9. Hur ska du göra för att få fram ett bra preparat för mikroskopstudier?

Koppla ihop fakta
10. Vad är det för skillnad mellan vetenskap och pseudovetenskap?
11. Hur fungerar det när forskare har gjort upprepade undersökningar och av resultaten vågar formulera en teori? Hur arbetar man sedan vidare med teorin?
12. Varför kan ett elektronmikroskop förstora så mycket mer än ett ljusmikroskop?
13. Varför behöver vi se mer än det vi ser med ett ljusmikroskop?

Tänk till!
14. Varför är alla färgbilder från elektronmikroskop ”fusk”?
15. Motivera varför ett vetenskapligt arbetssätt är nödvändigt för att få trovärdiga teorier.
16. Förklara hur fotosyntes och cellandning är beroende av varandra.

Uppgifter med svar till kapitel 2
Träna på basfakta
1. Vilka av följande organeller finns i djurceller respektive växtceller? Lysosomer, cellvägg, kloroplaster, vakuol.
2. Vilka av dessa organismer har prokaryota respektive eukaryota celler?
3. Vilken organell utför cellandning respektive fotosyntes?
4. Varför blir det ingen fungerande cell utan cellmembran?
5. Vilka två typer av biologiskt viktiga ämnen måste alltid finnas i ett virus?
7. Para ihop struktur eller företeelse i vänster kolumn med rätt organell i höger kolumn.

Uppgifter med svar till kapitel 3
Träna på basfakta
1. Hur fungerar det genetiska språket i DNA respektive RNA?
2. Det finns tre olika typer av RNA. Vilka är de och vilken funktion har de?
3. I vilka processer är DNA-polymeras respektive RNA-polymeras aktiva?
4. Vilken är skillnaden mellan kodon och antikodon?
5. Vad studerar man inom epigenetisk forskning?

Koppla ihop
6. Vad har de proteiner som kallas histoner för funktion vid genaktivering?
7. Förklara varför genernas aktivitet

Tänk till!
8. Vilken aminosyrasekvens blir resultatet av följande DNA-sekvens? Här får du använda dig av ”den genetiska koden” TACCTAGCCCTGATC
9. Ett protein har på ett ställe sekvensen:-trp-asp-met-phe-. Hur kan motsvarande sekvens i mRNA respektive DNA se ut?
10. Ett av de tidiga experimenten med ärftlighet visade följande: Om man först dödar farliga bakterier, som orsakar lunginflammation, genom att värma upp dem, så kan de döda bakterierna ändå göra att ”snälla” bakterier blir farliga. Hur kunde forskarna dra slutsatser från det här experimentet om vilket ämne som arvsanlagen består av?
11. Kan du fundera ut eller ta reda på en eller flera orsaker till att eukaryota organismer har så mycket DNA som inte är gener? Använd även andra källor än läroboken.

Uppgifter med svar till kapitel 4
Träna på basfakta
1. Vilken roll har histonerna i uppbyggnaden av kromosomer?
2. När sker mitos respektive meios?
3. Hur skiljer sig vanligtvis mäns och kvinnors kromosomuppsättning?
4. Vad finns det för fördelar och nackdelar med könlös förökning?
5. Vilken roll har SRY-genen?
6. Hur kan det komma sig att en fullt normal kvinna kan ha könskromosomerna X och Y?
7. Vilka funktioner verkar telomererna ha?

Koppla ihop
8. Varför består en kromosom ibland av två systerkromatider?
9. Hur många par av homologa kromosomer har en kvinna?
10. Hur många par av homologa kromosomer har en man?
11. Vad menas med haploid respektive diploid kromosomuppsättning?
12. Vad sker i meiosens anafas I till skillnad från i anafas II?
13. Förklara hur enzymet telomeras kan orsaka cancer.

Tänk till!
14. Hur många kombinationer av kromosomer kan det bli i meiosens dotterceller om det finns tre par kromosomer från början?

Resonera
16. Varför kan man inte enbart se till en persons kromosomuppsättning för att bestämma hens kön?

Uppgifter med svar till kapitel 5
Träna på basfakta
1. Vad menas med en mutation?
2. När kan en mutation bli ärftlig?
3. Vad kan orsaka en mutation?
4. Vilka typer av genmutationer finns det?
5. Vad menas med en ”tyst mutation”?
6. Vilka olika slags kromosommutationer finns det?
7. När i en cells liv kan ett avvikande kromosomantal uppstå?
8. Hos vilka organismer är det vanligt med fördubblat kromosomtal?
9. Vad betyder trisomi?
10. Vad innebär det att en kromosom har en deletion?
11. Hur kan cancer uppstå, och hur kan den behandlas?
12. Vilken skillnad i utvecklingen är det mellan maligna respektive benigna tumörer?
13. Vad betyder ordet ”syndrom”?

Koppla ihop
14. Tänk ut möjliga följder av att systerkromatiderna inte separeras i meiosens anafas II.
15. Varför leder Turners, Klinefelters resp. Downs syndrom, samt cri-du-chat- syndromet, till så olika funktionsnedsättningar?

Tänk till!
16. Vad menar man med att mutationer gör utvecklingen – evolutionen – möjlig?
17. I vilket fall kan man tänka sig att mutationer inte får så allvarliga konsekvenser?
18. Vad kan möjligen hända om en genmutation sker i en icke kodande del av DNA?
19. Turners syndrom innebär att en individ bara har en enda X-kromosom. Resonera om varför ett foster med bara en Y-kromosom (och ingen X) inte kan överleva.
Resonera
20. Med gentekniska metoder (se Kapitel7) går det numera att få en hel del information om egenskaper hos mänskliga foster. Då kan de blivande föräldrarna, och samhället, hamna i olika etiska dilemman. Diskutera följande:


Uppgifter med svar till kapitel 6
Träna på basfakta
1. Ge exempel på hur miljön kan påverka en egenskap.
2. I vilka fall drabbas män hårdare av ”dåliga” alleler?
3. Vad menas med klassisk genetik?
4. Vilken blodgrupp har personer som är bärare av allelerna AA, A0 respektive AB?
5. John har fria örsnibbar (recessiv egenskap; f) som sin pappa, men hans mamma har fastvuxna (dominant egenskap; F). Vilken genotyp måste John ha?
6. Men Johns mamma, då – vilken genotyp har hon?

Koppla ihop
7. Varför är bananflugor och ettåriga växter lämpliga organismer att använda i genetisk forskning?
8. Beskriv hur Mendel och hans efterföljare lyckades visa att arvsanlagen, generna, är enskilda ”partiklar” som kan kombineras på många olika sätt.
8. Vilka förutsättningar krävs för en omkombination av två typer av arvsanlag (gener) enligt 9:3:3:1- förhållandet? Vilka slutsatser går det att dra från sådana resultat om hur ärftligheten fungerar?
10. Hur kan det bli omkombination av alleler även när generna sitter på samma typ av kromosom?
11. Vilka "indirekta bevis” hade man, som först tydde på att generna är placerade på kromosomerna?
12. Förklara varför en färgblind man (röd- grön färgblindhet) mycket sällan får färgblinda söner.
13. Traditionellt har förädling av växter och avel av djur skett genom urval. Vad menas?
14. Vad kan intensiv växtförädling få för negativa konsekvenser för ett samhälle?
15. Vid vilka tillfällen är det särskilt motiverat med medicinsk-genetisk rådgivning?
16. Det allvarliga handikappet blödarsjuka (hemofili) drabbade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet många medlemmar av Europas kungliga familjer.

Tänk till!
17. Beskriv resultatet under tre generationer, om man korsar ett svart marsvin (med arvsanlagen VV) med ett vitt marsvin (med arvsanlagen vv). Bägge marsvinen är alltså homozyga för sitt arvsanlag. Ungarna i generation 2 parar sig med varandra.
18. Hos bananfluga är grå kroppsfärg (G) dominant över svart kroppsfärg (g). Långa vingar (L) är dominant över korta vingar (l). Generna ärvs oberoende av varandra. Om vi korsar en grå långvingad fluga som är homozygot för båda egenskaperna med en svart kortvingad, hur ser avkomman ut och med vilken fördelning?
19. Om man i ett liknande försök istället korsar en grå långvingad fluga med en svart kortvingad och får 50 % grå långvingade och 50 % grå kortvingade, vilken genotyp har den grå flugan?
20. Nedanstående stamträd (pedigree) visar på nedärvningen av ögonsjukdomen grå starr, (katarakt). Fyrkanter anger män, cirklar kvinnor. Fylld fyrkant/cirkel betyder sjuk person, ofylld frisk.

Resonera
21. I en trädgård odlas sedan många år en speciell buskros med djupröda blommor. Buskarna förökas med sticklingar. Trädgårdsägaren skickar sedan en stickling till en vän i en annan del av landet. När vännen odlar upp den här sticklingen får de nya rosenbuskarna blekrosa blommor. Två förklaringar till det resultatet är tänkbara.

Uppgifter med svar till kapitel 7
Träna på basfakta
1. Man kan säga att det finns fyra huvudområden inom gentekniken. Vilka är de?
2. Vad använder man för att ”klippa” i DNA?
3. Vad används restriktionsenzymer till a) i naturen b) av oss?
4. Vilka metoder används för kloning av växter?
5. Vilka metoder används för kloning av däggdjur?
6. Hur kan man idag framställa läkemedel i form av proteiner?
till kapitel 7
Träna på basfakta
1. Man kan säga att det finns fyra huvudområden inom gentekniken. Vilka är de?
1. DNA-analys, genöverföring, genterapi, kloning.
2. Vad använder man för att ”klippa” i DNA?
2. Restriktionsenzymer.
3. Vad används restriktionsenzymer till a) i naturen b) av oss?
3. a) Restriktionsenzymernas roll i naturen är att bakterierna ska kunna oskadliggöra främmande DNA, från exempelvis virus. b) Forskare använder restriktionsenzymer för att klippa i det DNA som de använder eller undersöker vid gentekniskt arbete.
4. Vilka metoder används för kloning av växter?
4. Genom att ta sticklingar eller revor av dem, eller genom ympning, det vill säga, att ”plantera” en stickling på en annan växt. Ympning är en vanlig metod för att föröka en viss sort av fruktträd.
5. Vilka metoder används för kloning av däggdjur?
5. Antingen kan man använda totipotenta stamceller, som då tas från ett embryo, eller så kan man föra in en cellkärna i en äggcell i stället för dennas egna cellkärna (som först tagits bort). I båda fallen planteras sedan stamcellen respektive äggcellen in i livmodern på en surrogatmamma.
6. Hur kan man idag framställa läkemedel i form av proteiner?
6. Med hjälp av genmodifierade bakterier, eller ibland i mjölken från genmodifierade däggdjur, till exempel får.
7. Hur kan man tillverka vaccin mot ett virus med hjälp av genteknik?
8. Vilken typ av celler används vid genterapi?
9. Vad är det som är speciellt med stamceller?
10. Om en person har en sjukdom som beror på en skadad allel, alltså en mutation, hur kan de egna stamcellerna bli till hjälp?
11. I vilken större lagsamling ingår gentekniklagen?
12. I vilken mån får mänskliga embryon/foster användas för gentekniska experiment?
13. När det gäller brott, i vilka fall får DNA-analyser göras?
14. Vilken princip är gemensam för alla restriktionsenzymer, och vilken är skillnaden mellan dem?
15. Hur är DNA organiserat i en bakterie?

Koppla ihop
16. Vi tänker oss en DNA-molekyl med längden 10 000 baspar. Ett slags restriktionsenzym delar upp molekylen i fragment på 4 000, 3 500 respektive 2 500 baspar. Ett annat slags restriktionsenzym delar upp i bitar på 9 700 respektive 300 baspar. Hur kan det här komma sig?
17. På vilket sätt kan man säga att realtids-PCR är en utveckling av PCR- tekniken?
18. Vad beror det på att DNA-fragment vandrar olika långt i gelelektroforesens elektriska fält?
19. En paleontolog (fossilforskare) har fått tag i en bit hud från en fågel, en dront, som dog ut för ca 350 år sedan. Hen vill jämföra DNA från den här hudbiten med DNA från nu levande fåglar. Vilken metod bör hen först använda för att få mer DNA att undersöka vidare?
20. Hur skiljer sig sekvensen av DNA i och mellan gener i en prokaryot cell (t.ex. en bakterie) från en motsvarande i en eukaryot cell?
21. Beskriv en fördel och en nackdel, för genöverföring, med hur DNA är organiserat i en bakterie jämfört med i en eukaryot cell.
22. Hur kan man kontrollera om en genöverföring till en bakterie har lyckats?
23. Det finns flera olika syften med att genmodifiera växter. Vilka är dessa?
24. Vilka fördelar har CRISPR/Cas9 jämfört med tidigare metoder att föra in nytt DNA i genomet hos mottagarcellen?
25. Vilka fördelar ger gentekniken jämfört med den traditionella förädlingstekniken?
26. Vad oroar sig många över att GMO- grödor kan ställa till med?
27. Vilka är riskerna för patienter som får genterapi?
28. På bilden ser du resultatet av en DNA- analys, nämligen elektrofores av DNA från bakteriofagen lambda (ett virus som infekterar bakterier) samt när virusets DNA har behandlats med restriktionsenzym. Vad har gett upphov till de olika bandmönstren?
29. Vilken fördel har ett vaccin mot virus som produceras av genmodifierade bakterier jämfört med ett ”vanligt” vaccin?”

Tänk till!
30. I en brottsutredning har man med hjälp av PCR-metoden kopierat en sträcka DNA på 10 000 baspar från:

Uppgifter med svar till kapitel 8
Träna på basfakta
1. Vad är en rimlig förklaring till de likheter man kan se mellan olika slags organismer?
2. Vad innebär oföränderlighetsprincipen, och vem formulerade den?
3. Vilken felaktig teori kunde Antonie van Leeuwenhoek avfärda?
4. Vad borde man kunna se i mikroskop av hög kvalitet enligt preformationsteorin?
5. Vad införde Carl von Linné när det gäller beskrivningen av levande organismer?
6. I vilken skrift beskrev Linné sina idéer, och när gavs den ut?
7. Vad påstod Georges du Buffon 1749, och varför tog han tillbaka sitt påstående?
8. Vem var den främste förespråkaren för katastrofismen?
9. Vad är gemensamt för James Hutton och Charles Lyell?
10. Vem var de förste som kopplade samman organismernas utseende med deras livsmiljö?
11. Vilken bok gav Charles Darwin ut 1859?
12. Vad påstod Darwin i boken ”Människans härstamning”?
13. Vilken felaktig tanke hade Darwin om hur egenskaper ärvs?

Koppla ihop
14. Carl von Linné ville göra förteckningar över alla växt- och djurarter på jorden. Det lyckades inte under hans livstid, och projektet pågår fortfarande. Varför har det tagit så lång tid?
15. Vem var den första riktigt kända forskare som både ansåg att det har skett en utveckling och hade en idé om hur det kan ha gått till?
16. Varför är ännu idag neodarwinismen den teori som biologer arbetar efter?

Tänk till!
17. Varför var det länge svårt att kombinera Darwins teori om evolution genom naturligt urval med Mendels och hans efterföljares forskningsresultat om hur det biologiska arvet fungerar?

Uppgifter med svar till kapitel 9
Allmänt
Träna på basfakta
1. Vem införde principen med vetenskapliga (latinska) namn på alla levande varelser?
2. Vilka fördelar finns det med att alla organismer har ett vetenskapligt namn?
3. Varför är det lättare idag att förklara varför olika arter liknar varandra, än vad det var på 1700-talet?
4. Vilka namn på större och större grupper av organismer har vi, om vi börjar med art och går upp till rike?

Koppla ihop
5. Vilket samband finns det mellan försöken att ordna organismerna i ett system, och hur man anser att de har utvecklats?
6. Vad kan man läsa ut av de två orden i det vetenskapliga (latinska) namnet?
7. Hur kan man motivera att alla levande organismer grupperas i tre domäner?

Tänk till!
8. Varför ändras ibland det vetenskapliga namnet på en organism?
9. Vilken fördel har kladistik jämfört med traditionella sätt att dela in de levande organismerna

Djurriket
Träna på basfakta
1. Vad är det som gör att man kan säga att svampdjuren är enklare byggda än alla andra djur?
2. Varför är det svårt att veta exakt hur många arter av nematoder det finns?
3. Av de tre stora huvudgrupperna av mollusker, vilka lever på land, i sötvatten respektive i havet?
4. Alla mollusker har några organ/bildningar gemensamma. Vilka är dessa?
5. Vilken huvudgrupp (klass) av leddjuren är ojämförligt störst, räknat i antalet arter?
6. Vilka livsstadier går en insekt med fullständig förvandling igenom?
7. Vilken miljö är den enda som tagghudingarna klarar att leva i?
8. Vilka två grupper av djur är ryggsträngsdjur, men inte ryggradsdjur?
9. Hur utvecklas de unga djuren (från befruktningen och framåt) hos de amfibier, reptiler, fåglar respektive däggdjur?
10. Vilka klasser av ryggradsdjur har: a) jämn kroppstemperatur, b) ägg med skal, c) lungor?
11. Däggdjuren brukar delas in i tre huvudgrupper (underklasser).
12. Vilka kroppsdelar/organ använder fullvuxna amfibierna för andning?

Koppla ihop
13. Nässeldjuren kan ibland sägas ha en kroppsform som liknar en rund burk. Vad kallas en sådan kroppssymmetri? Hurdan symmetri har exempelvis benfiskar?
14. Varför kan man säga att plattmaskarna har en mer avancerad uppbyggnad än nässeldjuren?
15. Varför kan rundmaskarna (nematoderna) anses vara mer avancerade än plattmaskarna?
16. Vad har daggmasken och dess släktingar för metod att hålla kroppsformen konstant, och få något för musklerna att ”ta tag i”?
17. Hur sitter musklerna i förhållande till skelettet hos däggdjur respektive kräftdjur?
18. Varför finns det så många arter av leddjur?
19. Hur skiljer sig broskfiskar från benfiskar?
20. Kräldjur är bättre anpassade till liv på land än vad groddjur är. På vilket vis?
21. Vilken speciell bildning är gemensam för kräldjur, fåglar och
22. Vilka drag i fåglarnas kroppsbyggnad underlättar flygning?
24. Vilka drag är typiska för de flesta däggdjur, och vilka undantag finns det?
25. Den bruna råttan heter

Tänk till!
26. Traditionellt har ju reptilerna
(”kräldjuren”) och fåglarna betraktats som två olika klasser bland ryggradsdjuren. Försök att motivera att a) de hålls isär som två klasser b) de borde slås ihop.
27. Hur har forskare på senare tid kunnat visa att valar är nära släkt med grisar?

Svampriket
Träna på basfakta
1. Växter (ofta träd) och svampar kan samarbeta.
2. Svampar spelar en stor ekologisk roll. I föregående fråga nämndes ett samarbete mellan en växt och en svamp. Vilka är de två andra huvudtyperna av levnadssätt hos svamparna?
3. Hur kan svampar vara till nytta respektive skada för oss människor?
4. Vilka är de två stora huvudgrupperna av svampar? Varför har de fått sina respektive namn?
Koppla ihop
5. Nämn en likhet och en skillnad mellan svampar och växter.

Koppla ihop
5. Nämn en likhet och en skillnad mellan svampar och växter.
6. Var finns kantarellerna när vi inte ser dem så att vi kan plocka dem?

Tänk till!
7. Lavar finns nästan överallt på jordklotets landområden. De kan bland annat växa på klippor som sticker upp ovanför inlandsisen i Antarktis. Vilka egenskaper i deras uppbyggnad kan möjligen förklara att de är så tåliga?
8. Lavar har en ”svag punkt” – det är något i miljön som de inte tål. Vad? Hur vet vi det?
9. Försök att lista ut levnadssättet för svamparna som beskrivs nedan, med motivering. Tycker du att vi människor bör ingripa och ”störa” svamparna på något sätt?

Växtriket
Träna på basfakta
1. Vilka två stora skillnader finns mellan ormbunksväxter och mossor?
2. Vilket är det gemensamma namnet på ormbunksväxter och fröväxter, och vad menar man med det namnet?
3. Vilka två nakenfröiga växter täcker tillsammans uppemot 40 % av Sveriges landyta?
4. a) Vilka är de två största grupperna av gömfröiga växter?

Koppla ihop
*5. Till vilken grupp hör var och en av de här grupperna: liljor, violer, rosor, orkidéer, gräs respektive prästkragar?
6. Varför blir inga mossor högre än cirka 20 cm?
7. Hur förökar sig mossor?
8. Hur förökar sig ormbunksväxter respektive gömfröiga växter?
9. En av växtrikets huvudgrupper är sådan att man klarar 50 % av de svenska arterna med tumregeln: "Gran korta barr, tall långa barr".
10. Växter är ju (oftast) autotrofa. Hur får de energi för att leva? Hur får de material för att växa? Varför måste de sitta fast i marken (med få undantag)?

Tänk till!
11. Nämn några fördelar respektive nackdelar med vindpollinering jämfört med insektspollinering.
12. Vad finns det för fördel med mossornas levnadssätt jämfört med hur andra växter lever?
13. Mossor och lavar är inte alls släkt Förklara!
*14. Vilka likheter i uppbyggnaden gör att både ett blåbär och en tomat vetenskapligt sett kan kallas bär?
15. Försök att hitta fördelar med att en växt förökar sig med sporer respektive frön. När kan det i stället vara motiverat med könlös förökning?

Utdrag
1. Vad kännetecknar en levande organism?
1. En levande organism kan röra sig, växa, reagera på omgivningen och försöka sig.

2. Hur får och använder heterotrofer energi och byggmaterial?
2. Genom att konsumera ämnen som andra organismer innehåller eller har bildat. Energi för att leva frigörs genom cellandning, och annat av ”maten” används till att bygga upp cellerna.

3. Hur får autotrofer energi och byggmaterial?
3. Energin är solljuset eller så kommer den från speciella kemiska reaktioner. Byggmaterial är koldioxid, vatten och mineralnäringsämnen.

4. Vilka är de vanligaste grundämnena i en levande organism? Det räcker att du nämner sex stycken.
4. N, P, C, O, H och S

5. Vilka fyra stora grupper av organiska ämnen förekommer i levande organismers celler?
5. Lipider, proteiner, kolhydrater och nukleinsyror.