Uppgiftsbeskrivning
• Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

• För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet

särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.

Introduktion
När det gäller den närmare innebörden av artikeln har FN:s barnrätts kommitte gett ut en specifik allmän kommentar som heter Barnets rätt att bli hörd.

Utdrag
I kommentaren tydliggörs att artikel 12 innefattar två delar - dels att det ska finnas mekanismer för att få reda på barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, dels att dessa åsikter ska tillmätas betydelse.

Artikeln kräver enligt kommittén att konventionsstaterna, beroende på rättssystem, antingen garanterar denna rätt direkt, eller antar eller ändrade författningar så att barnet kan åtnjuta denna rätt fullt ut.'