Introduktion
Det råder många stora problem i världen, en av vår tids största problem är fattigdomen som finns i stora delar i världen.

Det existerar ingen gemensam definition av fattigdom som samtliga länder är ense om, men att fattigdom innebär brist på materiella-resurser för människans överlevnad , avsaknad av makt och inflytande, inskränkning av människans frihet, att vara bostadslös och inte ha tillgång till utbildning och sjukvård, inkluderas i samtliga definitioner av fattigdom.

Fattigdom mäts på olika sätt, världsbanken beräknar personer som extremt fattiga om de har en lägre inkomst än 1,90 US Dollar om dagen per capita ( United Nations Children’s Fund [UNICEF] 2018, Viktigt att bryta barns fattigdom, stycke 13).

Innehållsförteckning
- Några begrepp och förkortningar:
- Politiska orsaker
- Sociala orsaker
- Ekonomiska orsaker
- Vad är konsekvenserna av fattigdom?
- Politiska konsekvenser
- Sociala konsekvenser
- Ekonomiska konsekvenser
- Politiska, ekonomiska och sociala åtgärder för orsakerna till fattigdom samt för konsekvenserna av fattigdom:
- Källkritisk analys
- Referenslista

Utdrag
Ett annat sätt att beräkna fattigdom på är genom undernäring och enligt den beräknas sammanlagt 850 miljoner personer vara inkapabla att äta sig mätta varje dag (Ibid, stycke 14).

Ytterligare två sätt att mäta ett lands ekonomi är genom BNP och HDI.

BNP beräknar ett lands ekonomiska aktivitet genom värdet på samtliga varor och tjänster som producerar i landet. Ju högre ett lands BNP är desto rikare landet är.

Dock är BNP en mindre bra metod eftersom till exempel Kina kommer ha högre BNP än ett mindre land som exempelvis Malta.

Därför tillämpas mätvärdet per capita istället, d.v.s. genom att dela ett lands BNP med antalet invånare i landet.

Det finns ytterligare problematik med BNP/person som är att den inte räknar in inofficiell handel, och inte heller visar skillnaderna mellan de fattiga respektive rika i landet.

Numera används HDI som mäter ekonomin bättre genom att väga även in livslängd, läskunnighet, utbildningsnivå och annat ( SO-rummet 2020, Fattigdom och ohälsa i världen, stycke 6).

Relativ fattigdom, som beräknar andelen av befolkningen som lever under 50-60% av den nationella median inkomsten, är ytterligare ett mätsystem för fattigdom.

Slutligen finns det den så kallade multi dimensioniell fattigdom som mäter fattigdom utifrån utbildningsresurser, näring, sociala- och fritidsaktiviteter, hushållskvalité, kläder och informationstillgång.

Om ett barn saknar tillgång till två av dessa bedöms de vara i multi dimenioniell fattigdom (UNICEF 2018, Viktigt att bryta barn fattigdom, stycke 16 ).

En studie visar att 16% av Sverige barn levde i denna typen av fattigdom år 2014 (Brazier 2017, 10).