Innehållsförteckning
Syfte
Hypotes
Teori
Riskbedömning
Materiel
Kemikalier
Metod
Resultat
Diskussion
Slutsats
Felkälla

Utdrag
Syfte
Experimentets ändamål var att extrahera DNA från mun-epitelceller, för att vidare göra det urskiljbart för det mänskliga ögat.

Hypotes
Hypotesen var att DNA:t skulle bli urskiljbart efter tillsatsen av diskmedel och etanol till lösningen bestående av NaCl-vattenlösning och saliv, emedan saltlösningen bidrar till DNA:ts förflyttning från munnen.

Diskmedlets funktion skulle vara att få fram DNA:t utifrån cellerna och etanolen för att med dess lägre densitet lägga sig över resterande vätska och samandra DNA:t i den övre delen av provröret.

Teori
Epitelceller är celler som hos flercelliga djur kan bygga upp vävnader som är körtel bildande och yttäckande. De är i förbund med varandra och kan därför med få undantag inte förflytta sig.

Epitelcellerna byts dock ut till nya ständigt med hjälp av celldelning.1 När två lösningar blandas kan en fast svårlöslig substans bildas, detta kallas för fällning.2 Natriumklorid är ett koksalt som är lösligt i vatten (H20).

När salt och det negativa DNA:t interagerar dvs påverkar varandra försvagas DNA:ts samspel med vattenmolekylerna, detta leder till DNA:ts fällning.3