Innehållsförteckning
1. Syfte
2. Teori
3. Hypotes
4. Materiel
5. Metod
6. Resultat
7. Diskussion och slutsats

Utdrag
DNA innehåller instruktioner som används och är viktiga för att kunna konstruera cellernas komponenter RNA och proteiner.

DNA kan därför ibland liknas vid ett recept. DNA består av fyra nukleotider som bygger upp DNAt Varje nukleotid består av en kvävebas, en sockermolekyl samt en fosfatgrupp.

De kvävebaser som ingår i DNAt heyer Adenin (A), tymin (T), guanin (G) och cytosin © och det är genom dessa kvävebaser som de två strängarna i spiralen binder ihop i liknelse till en repstege.

Varav varje stegpinne består av en av A och T eller G och C och När A exempelvis har bundit sig till T eller G till C kallas det för ett baspar dvs när ett par av nukleotiderna tillsammans bildar DNA.

1 Detta är varför man säger att DNA är en dubbelsträngad molekyl ( dubbel helix) detta eftersom dess tydliga struktur består av två ihopparade strängar av baspar.2