Innehållsförteckning
Solenergi;
- Men hur fungerar solenergin?
För- och nackdelar med solenergi
- Hållbarhet
- Låg miljöpåverkan
- Inte 100% pålitlig
- Hög kostnad
Kärnkraft
- Men hur fungerar kärnkraft?
Kärnfission
Kärnfusion
För- och nackdelar med kärnkraftverk
- Låg produktionskostnad
- Stora mängder energi som produceras
- Noll koldioxid utsläpp
- Pålitlig
- Olyckor i kärnkraftverk
- Radioaktivt avfall
- Begränsade resurser
- Väldigt stora kostnader

Utdrag
Solenergi;
Solenergin är helt enkelt energin vi får från solen och det är till exempel tack vore solstrålningen som värmer vår planet och som tillåter växter att genomföra fotosyntes som det finns liv på jorden, utan solenergin skulle inte det inte finnas någon form av liv.

Dessutom minskar inte solenergin, vilket gör den en förnyelsebar energikälla, den viktigaste och som förser oss med den mesta av energin som vi använder oss av på jorden.

Från den härrör andra typer av energi, såsom vattenkraft, vindenergi och vågenergi.

Men hur fungerar solenergin?
Som vi nu vet så är solenergi energi som kommer från solljuset.

När den här energin har samlats in omvandlas och används sedan för att generera elektrisk energi genom att utnyttja den elektromagnetiska effekten, och för att producera värme och värma vätskor genom termisk energi, alltså värmeenergi.

Det finns tre sätt att omvandla solenergin på och dessa är:
• Solcellssystem
• Solfångare
• Koncentrerad solkraft

Solcellssystemet genererar elektricitet utan hjälp av en generator, vad som händer är att panelerna omvandlar energin från fotoner till elektricitet.

Panelerna är sammansatta av ett halvledande material, kristallint kisel och detta kisel är i sin tur såklart sammansatt av elektroner.

När en foton kommer i kontakt med kislet skickas dess energi vidare till elektronerna i kislet vilket orsakar en "spänning" och de börjar flöda i kretsen och producerar likström (Direct Current).

Alltså man kan säga att när strålningsenergin kommer i kontakt med kiseln omvandlas energin till rörelseenergi, som i sin tur omvandlas till elektrisk energi.

Det blir sedan upp till växelriktaren att omvandla den till växelström (Alternating current) för att transportera den och använda den i våra distributionsnät.

---

För- och nackdelar med solenergi
Med det växande hotet om klimatförändringar på grund av de alltför stora utsläppen av koldioxid, letar många nationer efter rena energialternativ för att ersätta traditionella fossila bränslen.

Av alla alternativ för ren energi har solen utan tvekan varit det dyraste även om priserna har sjunkit. Fördelarna med solenergi inkluderar:

Hållbarhet
Fördelen med solenergi är att det är ett hållbart alternativ till fossila bränslen.

Medan fossila bränslen är icke förnybara energiska resurser, vilket innebär att de har ett ”utgångsdatum”, så är solen och dess energi inte minskar och det finns ingen risk att det någonsin ta slut.

Låg miljöpåverkan
Solenergi har en avsevärt minskad påverkan på miljön jämfört med fossila bränslen.

Dess växthusgasutsläpp är oväsentliga eftersom tekniken inte kräver någon bränsleförbränning.

Även om koncentrerade solvärmeanläggningar (CSP) är jämförelsevis ineffektiva i sin vattenanvändning beroende på vilken typ av teknik som används, ökar rätt teknik avsevärt effektiviteten medan solceller inte kräver något vatten när de genererar el.