Innehållsförteckning
1. Det finns ett antal tätbygder på jorden. De har växt fram under lång tid. Vad är det som har gjort att vissa områden har blivit tätbygder? Ge exempel på vad som ligger bakom det.
- Men vad är det som gör att vissa områden blir tätbygder och vilka faktorer finns det?
- Vatten:
- Jordbruk:
- Klimatet:
- Industrialiseringen/handeln:
- Naturresurser:
- Arbetskraft:

2. Land X. Det här landet har en utvecklad välfärd, bra kommunikationer och är sedan lång tid industrialiserat. Människor har det oftast bra. Det finns gott om plats och gott om resurser. A) Vilket stadie i den demografiska transitionen är landet i?, och B) hur brukar det vara med den naturliga folkökningen i ett sådant land?

3. Land Y. Det här landet har inte industrialiserats. Landet har en mycket svag offentlig sektor och inget välfärdssystem. A) Vilket stadie i den demografiska transitionen är landet i?, B) hur brukar det vara med den naturliga folkökningen i ett sådant land? C) Vad lever de flesta människorna av (yrke)?

4. Antag att du arbetar i en välgörenhetsorganisation, t.ex FNs World Health Organisation. Ni är på besök i en fattig by i Burkina Faso. Du och dina medarbetare får chansen att prata fritt och ostört med ett antal unga kvinnor (om du är tjej) eller unga män (om du är kille). Du tänker både på befolkningsökningen, deras framtid och den reproduktiva & sexuella hälsan, dvs allt som har med ”mamma-pappa-barn” att göra. Vad skulle du berätta för dem och vilka argument skulle du betona ifall du fick mothugg? Skapa gärna rubriker och lägg fram dina argument.

5. Antag att en kille och en tjej kommer till Grekland via Turkiet. De är gifta. De är från Bangladesh och är muslimer. De är väldigt fattiga och det är skälet till att de har lämnat Bangladesh. Kommer de att få att stanna i något i EUs länder? Försök att motivera ditt
- Svar:

6. https://www.globalis.se/Laender/bulgarien. Läs lite kort om Bulgarien på webbsidan och kolla in deras befolkningspyramid. Pyramiden har en tidsaxel underst, så du kan dra den både bakåt i årtal och framåt i tiden (prognos). A) Hur har Bulgariens demografi förändrats de senaste 30 åren? B) Vilka problem brottas landet med? C) Vilka problem kopplat till demografin (två stycken) kommer landet att ha om ca 20 år och framåt?

7. Inom demografi talas det ofta om integrering (eller dålig integrering) och assimilering när det gäller migration och invandring. Vad är det för skillnad på integrering och assimilering och vilket tycker du verkar vara bäst? Är det entydigt eller komplext? Hur?

8. Just nu kommer det väldigt många flyktingar från kriget i Ukraina. Men det kommer också människor från Ryssland som vill lämna landet. Kommer de att få stanna eller inte? Försök att sätta dig in i hur man ska hantera ryssar som vill lämna Ryssland. Varför eller varför inte kan dessa betraktas som flyktingar?

Utdrag
Demografi (befolkningsgeografi) handlar bland annat om var människor bor, vilka miljöer de bor i, varför de bor där, varför de flyttar samt vilken ålders- och könssammansättning en geografiskt avgränsad grupp människors har.

Men vad är tätbygder? omfattas av ett område med stora städer och stor befolkningstäthet(hur många människor som bor per kvadrat kilometer).

Tätbygder påverkas av befolkningsökningen, det finns alltså olika orsaker till varför tätbygder sker. Men hur har historisk befolkningsutvecklingen sett ut?

I nuläget år 2022 är det konstatera att drygt 7,9 miljarder människor på planeten, men forskare uppskattar att befolkningen kommer att vara nära 10 miljarder i mitten av detta århundrade och som kommer öka successivt.

Vilket kommer bli en utmaning, för då måste jordens resurser räcka till allt fler människor. Vilket kommer få frågan om hur maten kommer ska räcka till alla, att öka?.

För flera tusen år sedan så var befolkningsökningen liten på grund av att människor livnärde sig som jägare och samlare.

Det var inte förrän jordbruksrevolutionen som inträffade för cirka 12 000 år sedan, när människor började bosätta sig och odla marken, som jordens befolkning ökade i större utsträckning.

Denna ökning har dock under lång tid varit mycket liten. Människor levde inte länge på grund av hög spädbarnsdödlighet, (hur många barn som dör inom ett år) sjukdomar, undernäring, krig och många andra orsaker.

Det fanns en uppskattningsvis 300 miljoner människor på jorden för drygt 2000 år sedan.

Från vår tideräknings början och fram till mitten av 1600-talet, var befolkningstillväxten långsam.

Anledningen till detta är digerdöden, (som var en pestepidemi som drabbat mänskligheten) där drygt femtio procent av befolkningen i många delar av Europa, Asien och Nordafrika, dog av det.

Därför dröjde det för förrän befolkningen kunde återhämta sig, i slutet av 1600-talet fanns det cirka 700 miljoner människor på jorden.

Med den industriella revolutionen, som började i England under slutet av 1700-talet. Så väckte jorden befolkning i en snabb takt.

Ny teknik hade förändrats och förbättrat jordbruket, vilket ger fler människor mer mat än någonsin tidigare.

Läkarvetenskap gjorde också stora framsteg, till exempel började smittkoppsvaccinet redan slutet av 1700-talet Bättre tillgång till mat, nya mediciner och effektivare sjukvård.

Allt detta resulterade till en stor befolkningstillväxt. Redan vid 1900-talet ett par hundra år efter industriella revolutionen hade befolkningen fördubblats. Det skedde allrså en befolknings explosion, det vill säga att

befolkningen ökar väldigt fort utan kontroll. Redan vid 1980 till 2022 har jordens befolkning ökat med 4 miljarder habitater.

Men vad är det som gör att vissa områden blir tätbygder och vilka faktorer finns det?De faktorer som skapar eller leder till ett tätbygd område är oftast dessa faktorer:

● 1.Vatten, exempelvis floder, kustområden(hav) samt floder. hav,

● 3. Jordbruk, alltså en bördig mark som resulterar till mat.

● 2. Klimat, gynnsamma livsmiljöer andernas omgivning? (sverige har inte bördig mark eller gynnsamt klimat därför att sverige inte är tätbebyggd)

● 4. Industrialiseringen/handel, ökade resurser

● 5. Naturresurser, alltså tillgångar viktiga råvaror såsom olja, kol eller malm,

● 6. Arbetskraft, ökad kapital

Vatten: Anledningen för att vatten är en bidragande faktor som resulterar till en tätbygd beror på att forskning på befolkningskarta visar att vatten är viktigt för bosättningen.

En stor del av jordens befolkning finns nära floder eller längs kusten. Förutom vatten finns det i dessa regioner ofta ett gynnsamt klimat och näringsrik jord med floder från bergen.

Därför finns det en korrelation mellan mänsklig bosättning och bördiga och lätt brukade jordarter.

Floddalar, flodslätter och kustnära lågland har länge varit attraktiva livsmiljöer. Den största befolkningen på jorden är koncentrerad till Östasien.

I Kina, som står för mer än en femtedel av jordens befolkning, lever merparten av befolkningen på flodslätterna nära Stilla havet.

Då och då svämmar den bördiga slammen som floden bär över slätten. De flesta försörjer sig på jordbruk och bara en fjärdedel av befolkningen bor städer. 2

Jordbruk: är en sådan faktor som resulterar till tätbygder i landsbyggden. Där en bördigare jord är bra för skörden.

Eftersom jorden är i gott skick kan man odla grödor eftersom detfinns tillräckligt med mycket näring i jorden, därav vattenbaserat, vilket leder till bättre skördar och fler ingredienser.

För att individer ska överleva behöver de näring och där man har mest tillgång till mat brukar man bosätta sig där3.