Introduktion
Anledningen till att jag valde att skriva om autism är för att min lillebror som är 15 år gammal har autism. Det var därför jag var intresserad just av detta område.

En ytterligare anledning är även att det är något jag strävar efter att arbeta med i framtiden inom olika förbund som jurist.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning…………………………………………………………………

Inledning……………………………………………………………………………………

Syfte/frågeställning………………………………………………………………….

Bakgrund…………………………………………………………………………………...

Metod…………………………………………………………………………………………

Resultat……………………………………………………………………………………..

Diskussion/analys………………………………………………………………….......

Litteratur-Och Källförteckning…………………………………………………

Bilaga………………………………………………………………………………………

Utdrag
Autisms hjärnfunktion skiljer sig från andra mänskliga hjärnor och fungerar på ett annat sätt.

Den neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism är medfödd och utgörs av ett flertal områden i hjärnan som har en annorlunda struktur än andra hjärnor.

Och detta gör så att det blir en rejäl störning i utvecklingen. Kognitiva och emotionella funktioner påverkas, vilket orsakar nedsättningar inom helhetsförståelse, föreställningsförmåga/fantasi, minne/begåvning, socialt samspel/kommunikation, planering/organisationsförmåga och beteende och känslor.

Att ta in och tolka information är väldigt svårt för dessa barn. Svårigheten kan visa sig i att barnet inte kan sätta sig i andras situation och förstå hur de tänker och känner, dvs, svårt att känna empati.

De har begränsad beteende och ensidiga intresse. Hos pojkar är det vanligare med autism än hos flickor, och den har alltid en biologisk/neurologisk grund.

Det som spelar en stor roll är ärftliga faktorer och tillståndet är medfött för det flesta.2

Autism förekommer i olika former. Ibland talar man om autismspektrum. Det betyder att både autism och Aspergers syndrom har liknande funktionsnedsättningar.

”Genomgripande störningar i utvecklingen” är rubriken i det diagnosmanual som heter DSM-IV som utges av den amerikanska psykiatriska föreningen.

Autistiskt syndrom är enligt DSM-IV vad man brukar mena när man säger autism eller klassisk autism.

Detta tillstånd är oftast, men inte alltid kombinerat med ett begåvningshandikapp, en kognitiv utvecklingsstörning.

För att göra det enklare används ofta autism som en övergripande benämning på det som är gemensamt för alla tillstånd inom autismspektrat.

På grund av detta kan ibland missförstånd uppstå. Det finns andra diagnoser som i allmänhet räknas in i autismliknande tillstånd.

Och dessa diagnoser är Aspergers syndrom, desintegrativ störning, atypisk autism samt ”genomgripande störning i utvecklingen” utan närmare specifikation.

Aspergers syndrom har egentligen samma grundproblematik som vid autism, men personer med denna diagnos har normal eller hög begåvning och inga förseningar i språkutvecklingen. Tillståndet är vanligare än autism.

Desintegrativ störning är ett mycket sällsynt tillstånd i jämförelse med övriga tillstånd inom autismspektrum.

Barnet går igenom en fas där dom först börjar utvecklas normalt och sedan går tillbaka i utvecklingen och förlorar språk och andra färdigheter och får svår autism och utvecklingsstörning.

Genomgripande störningar i utvecklingen UNS (Uns står för ”utan närmare specifikation”) Man brukar ibland kalla det för autistiska drag.

Barn med autistiska drag kan ha ett liknande beteende i vissa avseende som det man ser vid autism.

Men utan så svåra symtom att man kan tala om ett tillstånd inom autismspektrat Detta kan gälla t.ex. för personer med andra former av neuropsykiatriska problem som ADHD.

Det är väldigt viktigt att göra en utredning för att bedöma om en diagnos inom autismspektrat passar in bättre om de autistiska dragen blir dominerande och påtagliga för personen.3