Innehållsförteckning
Börja med att kort besvara nedanstående frågor:

Skriv ner vad du vet om ideologier:
● Vad är en ideologi?
● Vilka ideologier känner du till?
● Kan du placera vilka ideologier som våra riksdagspartier tillhör?
● I vilken historisk period växte ideologierna fram?
● Har våra riksdagspartier sina rötter enbart i en av ideologierna eller kan de hämta tankegods från flera? Ge gärna exempel.

Moment ideologier och partier - veckorna 7-13
- Ideologierna grundfrågor
- Konservatismen
- Liberalism

Svara på följande frågor:

Utdrag
● Vad är en ideologi?
Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen.

Nästan alla ideologier har en människosyn, det vill säga en uppfattning om människans natur och därmed en uppfattning om vilka institutioner människan behöver samt en om hur "det goda samhället" bör se ut, något som ibland kallas "utopi".

Ideologi betecknar i allmänna ordalag en åskådning, alltså en samling idéer, ofta om samhället.

● Vilka ideologier känner du till?
Som klassiska ideologier räknas liberalism, socialism och konservatism.

Andra framträdande ideologier är kristdemokrati och grön ideologi, även kallad ekologism. Till ideologier räknas också anarkism, feminism och nationalism.

Dessutom finns en rad korsningar mellan dessa och andra ideologier. Dessutom har alla politiska partier också någon form av ideologi, det vill säga politisk kompass för sina ställningstaganden.

Denna kompass är ofta en blandning av olika ideologier i en egen mix. Ideologier får dessutom olika prägling utifrån olika grupperingars och individers tolkningar och förgreningar i olika riktningar och blandningar.

● Kan du placera vilka ideologier som våra riksdagspartier tillhör?
Partiernas ideologier i Sverige
Riksdagspartierna ideologier enligt partiprogrammen

● Centerpartiet - socialliberalism.

● Liberalerna - liberalism.

● Kristdemokraterna - kristdemokrati.

● Miljöpartiet de gröna - grön ideologi.

● Moderaterna - liberalkonservatism.

● Socialdemokraterna - socialdemokrati och demokratisk socialism.

● Vänsterpartiet - socialism och feminism.

● Sverigedemokraterna - socialkonservatism och nationalism.

● I vilken historisk period växte ideologierna fram?
Ideologierna formades / växte fram under 1600-talet till och med 1800-talet.

---

Konservatismen har sina grunder i början på 1700-talet, under Franska Revolutionen, då engelsmannen Edmund Burke skrev en bok där han kritiserade samhället mycket starkt.

”Reflections on the Revolution in France” handlade om människorna som hade ”satt sig över guds naturliga lagar”

. Burke skrev boken för att han tyckte att människorna inte ska utvecklas väldigt mycket, väldigt snabbt utan istället steg för steg under en längre period, som det alltid har varit.

Prästerna, adeln och militären, som redan då hade det mycket bra och tjänade mycket pengar fann denna ideologi väldigt intressant.

Det var förmodligen därför att det skulle ge dem mer makt än de redan hade.

För att de skulle få som de ville var man tvungen att ta till våld och censur. Texter där man kritiserade staten skulle censureras och om man försökte starta en revolution, skulle den bli nedslagen direkt.

Konservatismen ville att de lägre i ”ståndspyramiden” det vill säga, borgare och bönder inte skulle ha speciellt mycket att säga till om.

Om borgare och bönder inte hade något att säga till om, blev det automatiskt så som prästerna och adeln ville.

Ordet konservatism kommer från det latinska ordet conservare. Conservare betyder förvara. Konservatismen har alltså valt att kalla sig konservatismen för att de vill bevara de gamla traditionerna.

Man tycker helt enkelt att om något har gått bra förut kommer det säkert att gå lika bra igen. Om man dock ändrar något, kanske det inte blir lika bra som det blev förra gången.

Det betyder inte att man inte får bygga upp ett nytt samhälle, men det ska vara uppbyggt efter de gamla grunderna.

Total jämlikhet är något som är ytterst ovanligt i det konservativa samhället. I och med att varje person är unik, går det aldrig att få ett land helt jämställt.

De konservativa människorna brydde sig mycket om samhället, man fick absolut inte blunda för problem som till exempel fattigdom.

Om man blundade för fattigdomen skulle samhället förmodligen till slut rasa. Fler och fler skulle bli fattiga och ett samhälle kan inte klara sig med för många fattiga människor.