Uppgiftsbeskrivning
Din uppgift är att skriva en text med hjälp av historiska källor där du beskriver två olika bilder av utvandringen till Amerika, viktigt att ha med orsaker och konsekvenser, hur var båtfärden?

Hur togs de emot när de kom till Ellis Island? Hur blev resan därefter? Vart hamnade de flesta? Hela texten kommer att bestå av 5 olika delar:

Introduktion
1. Den första delen skall vara positiv. Därför behöver du använda källor där du väljer ut det positiva, allt ifrån ”tidningsartiklar som skulle locka svenskar att flytta till Amerika till brev som skickades hem från personer som redan hade gjort resan över havet.”

Det skall vara en beskrivning från rekryteringen till att de bosätter sig i Amerika och hur deras liv utvecklas där.

2. Den andra delen skall vara den negativa delen. Här skall du ta med beskrivningar kring hur hemsk båtfärden över var, hur personer till exempel hamnade i ”Swede Hollow”, hur svenskarna ansågs smutsiga och som andra klassens medborgare.

Till exempel brev som beskriver svårigheterna i det nya landet kan tas med för att stärka resonemanget.

Innehållsförteckning
Centralt innehåll:
Kunskapskraven för uppgiften:
Tips på källor att använda:

Utdrag
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.

Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.

Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.

I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.