Innehållsförteckning
Förord 11
Sammanfattning 13
Summary 18
Bakgrund Till Samtida Diskussion Om Kunskap 23
I Skolans Läroplaner 23
I Skoldebatten 27
I Filosofi Och Forskning 30
Kunskap Och Kunskapssamhälle 32
Centrala Och ÅTerkommande Frågor
Om Kunskap 39
Kunskap Och Information 39
Kunskap Och Makt 41
Kunskap Och Etik 42
Kunskap Och Demokrati 43
Kunskap Som Process Och Resultat 44
Kunskapens Drivkraft 45
Kunskap Och Vardag 47
Kunskapstraditioner 50
Tre Fåror I Kunskapsutvecklingen 54
Vad ÄR Vetenskaplig Kunskap? 56
Vetenskapens Kännetecken 57
Historisk Bakgrund 59
Postivismen 61
Vetenskap Och Paradigm 64
Förklara Och Förstå 66
Kunskap Och Livsvärld 67
Kunskap Och Kropp 69
Vetenskap Kultur Och Samälle 70
Kunskapens Sociala Beroende 71
Vetenskap Och Annan Kunskap 74
Teoretisk Och Praktisk Kunskap . . . 78
Kunskapens Nytta 80
Erkännandet Av Praktisk Kunskap 82
Teori Och Praktik 85
Veta Att Och Veta Hur 85
Den Reflekterande Praktikern 86
Tyst Kunskap 88
Situationsbunden Kunskap 90
Kunskap Som Verktyg 92
Handlingsbaserad Kunskap 93
Tanke Och Handling 96
Kunskap Och Demokrati 99
Vad ÄR Praktisk Klokhet? 102
I Tradition Och I Det Moderna 103
Som Politisk-Etisk Kunskap 104
Kunskap För Ett Gott Liv 107
Att Veta Vad Göra 108
Kunskap Som Tolkning Och Förståelse 109
Att Tolka Något Som Något 111
Kunskap Som Tolkning 113
Kunskap I Det Mångkulturella 116
Kunskap Och Liv 123

Utdrag
Knowledge characterises peoples’ endeavours to survive and improve their standard of life, on an individual level and col- lectively.

Knowledge has existed and been applied in various activities throughout the history of humankind.

In the tradi- tions of the West, the investigation into the significance and limits of knowledge started several centuries before the birth of Christ.

Plato was the first person to establish the main criteria for what can be regarded as true and secure knowledge (episteme) as opposed to opinion and beliefs (doxa).

Plato’s definition runs like a thread through the history of science and philo- sophy and is still the description of knowledge found in refe- rence works and textbooks.

Attaining secure or objective knowledge is the primary characteristic of scientific knowledge. The criteria for what constitutes this security are the object of discussion in epistemology and the philosophy of science.

Plato’s pupil and successor Aristotle widened the discussion on knowledge by talking of knowledge linked to different acti- vities.

Aristotle considered knowledge to be linked to a life of reflec- tion and investigation.

To this he adds two forms of practical knowledge: one primarily linked to handcraft and creative activities (techne); and one associated with ethical and politi- cal life (phronesis).

These three forms of knowledge have dif- ferent features. For the craftsman, skilfulness and dexterity are central, while wisdom is central in an ethical and political life.

These three forms of knowledge, episteme (scientific-theoreti- cal knowledge), techne (practical-productive knowledge) and phronesis (practical wisdom), the threads of which we can be followed through history, are again current in today’s discour- se about knowledge.

Modern times are characterised by the prominence of scienti- fic knowledge. As a result, the status of practical knowledge has receded or been marginalized.

In Sweden, as in the majori- ty of other countries, practical forms of knowledge were established anew, in research and the discussion surrounding knowledge, at the beginning of the 1980’S.

In 1971, knowled- ge was identified as a factor of production in economics, coin- ciding with the invention of the microchip for the develop- ment of computers.

Computerisation and the increasing eco- nomic significance of knowledge gave rise to talk of a transi- tion from an industrial to a knowledge society.

But which type of knowledge is most important was never discussed. Scientific and theoretical knowledge was well-established and had deve- loped in various ways, both in the natural and social sciences.

The range of perspectives and theories that had developed about the significance of scientific knowledge had made it the subject of widespread discussion.

---

Ett av de äldsta problem som är förknippade med kunskapens natur är förhållandet mellan process och resultat. Processen är den väg som leder fram till ett färdigt resultat.

Ett problem som är urgammalt och som fått flera lösningar är hur själva sökandet efter kunskap hänger samman med den kunskap man kommer fram till.

Om vi från början vet vad resultatet ska bli är det ju ingen idé att söka, för då vet vi svaret från början.

Men å andra sidan måste vi ha någonting att söka med, en fråga som är vägledande, en hypotes, eller en före- ställning om hur och åt vilket håll vi ska söka svaret.

Pedagogiskt sett är problemet centralt, huruvida man ska lägga tonvikten vid processen eller det färdiga resultatet och hur man ska se på förhållandet mellan dem.

I den pedagogik vi kallat progressivism ligger tonvikten oftast vid processen, sökandet efter kunskap och de läroprocesser som leder fram till kunskap premieras.

Med ett tolkande synsätt på kunskap kan vi säga att fakta och färdig kunskap alltid tolkas utifrån det som redan är bekant och därför innehåller ett moment av process.

Förhållandet mellan fakta och tolkning kommer vi att återkomma till. Det vi kan konstatera är att kunskap innefat- tar både process och resultat och att förhållandet mellan dem är centralt för förståelsen av den.

Förmedlingspedagogiken lägger tonvikten vid det färdiga resultatet, medan progressivis- men betonar processen.

Begreppet bildning innefattar båda momenten och man kan i dess utveckling se hur tonvikten för- läggs olika.

Med ett bildande sätt att se på kunskap finns en möjlighet att på ett klokt sätt balansera mellan process och resultat.

Läroprocesser tar alltid sin utgångspunkt i det subjek- tiva, i våra tidigare tolkningar och sätt att förstå tillvaron.

Men det är i mötet med ny kunskap, med det som är oss själ- va främmande och annorlunda som en utveckling sker.