Barn och unga i familjer med missbruk | Samhällskunskap

Innehållsörteckning
Förord 3
Inledning 9
- Barns och ungas behov 9
- Vad är missbruk och beroende? 9
- Alla goda krafter behövs 10
- Läsanvisning 10
Att växa upp med missbruk i familjen 13
- Det saknas kunskap om hur många barn och unga som har föräldrar
- med missbruksproblem 13
- Ökad risk för problem – men många faktorer spelar in 15
- Fosterskador 15
- Missbruk, beroende och psykiska problem hos föräldrar 15
- Barns och ungas situation i en familj med missbruk 16
- Barn och unga i familjer med missbruk är i riskzon 17
Att upptäcka att barn lever med missbruk i familjen 19
- Många olika svårigheter kan vara tecken på missbruk i familjen 19
- Öppen förskola, förskola och skola 20
- Mödra- och barnhälsovård 21
- Barn- och ungdomspsykiatri och ungdomsmottagningar 22
- Fritid och föreningsliv 22
- Hälso- och sjukvård för vuxna 22
- Vuxenpsykiatri, missbruks- och beroendevård 23
- Samverkan 24
- Samverkan mellan myndigheter 24
- Intern samverkan inom socialtjänsten för att uppmärksamma
- barn i familjer med missbruksproblem 25
- Anmälan om att barn far illa 26
- Anmälningsskyldigheten 26
- Rutiner för anmälan 26
- Sekretess 27
- Frivilligorganisationers ansvar 27
- Uppmärksamhet på tecken på att barn kan fara illa 27
- Om man tvekar att göra anmälan 27
Att bedöma barns och ungas behov 29
- Socialtjänstens ansvar för att utreda barn som far illa 29
- Socialtjänstens utredning 30
- Att uppmärksamma föräldrars missbruk 30
- Missbruket kan vara en familjehemlighet 31
- Att utreda missbrukets konsekvenser för barn och unga 32
- Analys och bedömning 34
- Beslut 36
- Planering och uppföljning 37
- Insatser utan bedömning och beslut 37
Stödinsatser till barn, unga och deras föräldrar 39
- Insatser som bygger på kunskap om risk- och skyddsfaktorer
- och helhetssyn 39
- Vilken typ av insatser kan vara aktuella? 39
- Att stärka skyddsfaktorer 40
- Stöd och skydd under pågående missbruk 41
- Del i en helhet 41
- Flera aktörer 42
- Socialtjänsten 42
- Frivilligorganisationer 43
- Övriga aktörer 43
- Socialtjänstens och andra aktörers stödinsatser 44
- Insatser inom missbruks- och beroendevård 44
- Stödgruppsverksamheter 44
- Enskilt samtalsstöd 46
- Kontaktperson och kontaktfamilj 46
- Samspelsträning 46
- Socialpedagogisk insats 47
- Skolsocial insats 47
- Riktad dagverksamhet 47
- Kvalificerat nätverksarbete 48
- Föräldrastöd 48
Vilka insatser är effektiva? 49
- Evidens saknas för effekter av stödinsatser för barn och unga 49
- Insatser till barn och unga i familjer med missbruk 50
- Insatser till barn och unga med föräldrar som har psykiska funktionsnedsättningar 50
- Oklart om effekter av föräldraträning 51
Att dokumentera och följa upp insatser och verksamhet 53
- Stort behov av strukturerad dokumentation, uppföljning och utvärdering 53
- Att värdera olika typer av kunskap och information 54
- Att dokumentera innehållet i en verksamhet 55
- Innehåll i en manual eller verksamhetsbeskrivning 55
- Dokumentation av genomförandet 56
- Att följa upp resultat av insatser på individ- och gruppnivå 56
- Standardiserad bedömning och uppföljning 57
- Ett exempel på individuppföljning, s.k. Single system design 58
- Sammanställning av resultat och erfarenheter 59
- Att väga in värdet av förebyggande insatser i uppföljning av kostnader 59
Innehåll

Referenser 61
Bilaga 67
- Stödgruppsverksamhet för barn och unga med föräldrar som har missbruksproblem 67
- Kartläggning av sju verksamheter 67
- Ursprung och teoretisk ram 68
- Verksamheternas mål och syfte 68
- Programmens utformning 69
- Föräldrastöd 70
- Rekrytering av deltagare 70
- Huvudmannaskap och finansiering 71
- Gruppledare 71
- Uppföljning, utvärdering och resultat 72

Utdrag
Barn och unga behöver trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barnet och dess behov. I de allra flesta fall utgör föräld- rarna dessa stabila vuxna.

Det finns dock barn och unga som växer upp med föräldrar som inte har förmåga att ge sina barn den trygghet och omvårdnad de behöver.

Bristande föräldraförmåga kan ha olika orsaker. En orsak till brister i föräldraskapet kan vara missbruks- eller beroende- problem hos en eller båda föräldrarna.

Det finns vittnesskildringar av vad det kan innebära att växa upp med en förälder som pga. missbrukproblematik inte kan ge sitt barn den trygg- het, förutsägbarhet och kärlek som det behöver.

Det kan vara föräldrar som inte ser barnets behov, som skapar oro och förtvivlan och lägger över stort ansvar på barnet.

Även om det finns ytterligare en förälder som inte missbrukar, finns det risk för att de vuxnas problem överskuggar tillvaron och barnets behov försummas.

---

Det är inte klarlagt när ett missbruk eller beroende får sådana konsekven- ser att föräldraförmågan påverkas.

När det gäller att identifiera personer med riskbeteende med avseende på alkohol och droger, dvs. risker för den enskilda individens hälsa, finns det särskilda metoder och instrument.

Då ett riskbeteende konstaterats, är nästa steg att göra en problembedömning. Även för det finns väl utprö- vade metoder (1).

I denna skrift ligger dock inte fokus på att bedöma förälderns miss- bruks- och beroendeproblem.

Den handlar istället om de konsekvenser missbruks- eller beroendeproblemet kan föra med sig för barnet eller den unga samt om vikten av att ge stöd och hjälp.

När det gäller alkoholvanor finns det en gradering från bruk till risk- bruk, missbruk och beroende. Missbruk respektive beroende är också medicinska diagnoser, där beroende är den allvarligare.

Den mest adek- vata sammanfattande benämningen för problemen i det här sammanhang- et är kanske missbruks- och beroendeproblematik.

För att inte tynga tex- ten används dock oftast begreppet missbruksproblem. Missbruksproblem ska här ses som ett vitt samlande begrepp, som kan spänna över riskbruk, missbruk eller beroende och avse alla former av droger, inklusive alkohol.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter