Introduktion
Förna är döda växt- och djurrester, som ännu inte brutits ner i nämnvärd grad.

Man skiljer på fallförna, botten förna och markförna. Fall Förnan är de döda växtdelar som faller till marken från träd och buskar.

Utdrag
Jordmån är den övre delen av en jord avlagring där det ursprungliga materialets sammansättning har förändrats genom påverkan av mark processerna.

Jordmånens utveckling påverkas av mineral sammansättningen hos jordarterna, klimatet, växtligheten och de bakterier, svampar och djur, som lever i jorden och på markytan Mull är en form av humus.

Mull skiljer sig från mår genom ett högre pH-värde och en högre basmättnadsgrad, där daggmaskar och andra grävande djur frodas.