Introduktion
Som vi tidigare konstaterat finns en koppling mellan funktionshinder och särskilt stöd. Det är emellertid inte självklart att en elev som är funktionshindrad behöver specialpedagogiska insatser.

Samtidigt är det intressant att notera att kunskapen om hur elever med funktionshinder har det i den svenska skolan är begränsad.

Det saknas kunskap om hur dessa elevers utbildning karriärer ser ut, vilka olika slag av stöd de fått och kanske allra viktigast - det finns mycket begränsad forskning som ger besked om hur eleverna själva upplever sin skolgång.

Utdrag
I undersökningen ombads skolorna själva definiera begreppet funktionshinder och välja ut ett antal elever som man menar ingår i denna grupp.

Det innebär att gruppen funktionshindrade definieras tämligen brett och bland annat innefattas då elever med koncentrationsstörningar
eller grava läs- och skrivsvårigheter.

Just dessa elever menar att de under de första årskurserna oftast möttes av förståelse men att kraven under slutet av grundskoletiden blev närmast övermäktigt, vilket för en del löstes med anpassad studiegång.

I början när jag gick på lågstadiet då fick jag mycket hjälp och tid, men sedan blev det mest tjat och skäll på att jag var för långsam och inte hängde med dom andra.

Och sedan fick jag börja i en liten det var inte roligt. När jag kom till högstadiet fick jag prata mycket med kuratorn och då bestämdes det att jag skulle gå i skolan två timmar dagen och läsa matte och svenska.