Innehållsförteckning
Anpassningar för elever med funktionsnedsättning
- Delprov B – Reception (Focus: Reading och Focus: Listening)
- Delprov C – Focus: Writing

Anpassningar som förändrar det som faktiskt prövas

Anpassat genomförande för vissa elevgrupper

Digitala verktyg

Utdrag
För elever med funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Provens förslutningar öppnas på provdagens morgon.

Om det föreligger starka skäl, till exempel att ett provmaterial behöver anpassas genom förstorad text, kan rektor besluta att öppna förslutningen dagen innan provets genomförande.

Att en elev är i behov av förlängd provtid eller ras­ ter under provgenomförandet är inte skäl nog att öppna proven i förtid.

• Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.

• Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.

• Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.