Introduktion
Språket är det viktigaste delen av människans liv som gör att människor på ett smidigt sätt kan kommunicera med varandra.

Med hjälp av språket vi kan både läsa och skriva därför tycker jag den har påverkat världens utveckling.

”Sverige betraktas numer som ett mångspråkigt samhälle. Vi har förutom svenskan många andra modersmål, och engelskans roll i det svenska samhället växer” (institutet för språk och folkminnen 23,01,2019).

Språket förändras hela tiden och därför jag ska titta på hur är språksituationen i Sverige?

Svenskans släktskap med andra språk? Och varför ett språk förändras?

Utdrag
För att ett språk ska bli ett nationellt minoritetsspråk ska, det har talats i Sverige i minst hundra år, det ska inte vara en dialekt och de som talar vill själva bli en nationell minoritetspråk.

De som talar minoritetsspråk talarna har rätt att använda sitt språk i kontakt med myndigheter i kommuner som har så kallade förvaltningsområden för språket (svenska språket 04,11,2020).

I Sverige talas många andra språk av invandrare, kan vara runt 200 språk som kommit genom invandring (svenska språket 04,11,2020).

”Alla samiska språk är klassade som hotade språk enligt FN-organet UNESCO” minoritets språk kan bli hotad om talarna försvinner eller börjar använda mest den vanliga eller det mäktigare språket (samer u.å).