För och nackdelar med fotball | Idrott | A i betyg

Inledning
Fotbollen kan förena, men kan även leda till ilska och hat. Ilska är en universell känsla. De flesta av oss upplever någon form av ilska varje dag och Denna ilska har en fysisk inverkan och påverkar vår erfarenhet och beteende i världen.

Orsakerna till ilska kan vara yttre stimuli och interna upplevelser exempelvis som minnen, som anses vara provocerande och felaktiga.

Vilka dessa ilskande provokationer och människors reaktioner på ilska beror på personliga och kulturella faktorer.

Utdrag
I en riktning hänsyftas ett samförstånd, gentemot lagkamraterna. I en annan riktning hänsyftas motsatsen, ”missförstånd”, gentemot motståndarna.

Fotbollens rollövertagande, som är aspekt av hur fotbollsspelaren”läser av” det som sker och är på väg att ske på fotbollsplan, uppvisar sålunda också en dubbelhet som jag i studien kommer att undersöka närmare.

Spelet handlar ju, inte minst, om att vinna. Den process varigenom en individ utvecklar sitt jag och sin identitet kallas inom samhällsvetenskaperna för ”socialisation”.

Meads utgångspunkt är alltså att människans jag och identitet utvecklas i samspel med andra människor – det vill säga i interaktionen och kommunikationen mellan individen och den sociala omgivningen.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter