Innehållsförteckning
Frågeställning:
Hypotes
Resultat
Diskussion

Utdrag
Diagrammet visar att när salthalten i den omgivande lösningen är hög så ökar potatisstavarnas vikt.

När salthalten är hög minskar den istället. Detta är en indikation på att flödet av vatten över cellmembranen, alltså “riktningen” på osmosen beror på koncentrationsgradienten av lösta ämnen (här salt) i vattnet.

Trendlinjen visar att när salthalten ökar så minskar nettoinflödet av vatten in i cellerna.

Slutsats: Resultaten stämmer överens med hypotesen och styrker vårt antagande att potatisens salthalt ligger ungefär kring 1%.