Innehållsförteckning
Sammanfattning
Teori
Hypotes
Materiel
Metod
Riskanalys med åtgärd
Resultat
Diskussion
Källor

Utdrag
Sammanfattning
Syftet med labben var att undersöka reaktionshastigheten i en vattenlösning mellan oxalsyralösning och kaliumpermanganat.

Reaktionshastigheten mäts genom att kaliumpermanganatets lila färg försvinner under reaktionen med oxalsyra. Vidare undersöktes om temperaturen påverkade reaktionshastigheten.

Teori
Reaktionshastighet är hur snabbt reaktionen mellan ämnena sker. Hur snabbt en reaktion kan ske beror på ämnenas uppbyggnad, temperatur, koncentration och närvaro av en katalysator.

Vid högre temperatur sker reaktionen snabbare p.g.a. att molekylerna rör sig med en större hastighet och det gör att de lättare krockar in i varandra och reagerar.

Katalysatorn påskyndar reaktionen utan att själv påverkas. Använder man en katalysator så krävs det mindre aktiveringsenergi för att reaktionen ska ske.

Aktiveringsenergi är den mängd energi som måste tillföras för att reaktionen ska ske. En högre koncentration av reaktanterna ger en kraftigare reaktion.

När ett fast ämne ska reagera med en gas eller ett flytande ämne kan reaktionen ske snabbare om exponeringsytan på det fasta ämnet är större.

Ämnen är olika reaktionsbenägna, de kan alltså reagera olika lätt och olika snabbt.