Innehållsförteckning
1 Inledning 4
1.1 Bakgrund 4
1.2 Syfte 4
1.3 Frågeställningar 4

2 Fakta/teori 5
2.1 Urlakning 5
2.2 Diffusion och osmos 5
2.3 Mikro och makronäringsämnen 5
2.3.1 Mikronäringsämnen 6
2.3.2 Makronäringsämnen 8
2.4 Organiska ämnen 9

3 Genomförande 10
3.1 Metodval 10
3.2 Utförande 11

4 Resultat 12

5.1 Mikronäringsämnen och Makronäringsämnen 13
5.3 Felkällor 14

6 Avslutning

Utdrag
Försurning är ett problem vars konsekvenser kan ha förödande effekt på naturen, speciellt inom växtriket.

Försurningen av växter och mark i Sverige drabbar hårdast de nederbördsrika delarna av västra Götaland.

Det som sker när naturen försuras är att sura ämnen hamnar i ekosystemet, oftast från regn.

De sura ämnen, t.ex kväveoxider och svaveldioxid kommer ursprungligen från förbränning av fossila bränslen och avgaser från bilar och industri.

För att motverka försurning används en metod som kallas kalkning. Detta innebär att man strör kalk över jorden som är försurad.

Både försurning och kalkning kan påverka växternas hälsa och tillväxt. Ett försurat ekosystem kan göra det svårare för växterna att ta upp viktiga näringsämnen.

I denna studie undersöks hur pH-värdet påverkar växters tillväxt.

Studien avgränsas till att studera hur växten elefantöra (Pilea peperomioides) påverkas av surt och basiskt vatten under 8 veckor.

---

Diffusion är en process där ett visst ämne sprider sig från hög koncentration till låg koncentration av samma ämne. Denna process innebär att ett ämne försöker fördela sig så jämnt som möjligt.

Anledningen till att ämnet vill fördela sig är för att jämna ut tryckskillnaden.

Diffusion är en viktig process för cellerna i växten eftersom att det är genom diffusion som växterna kan ta in vatten utan energiförbrukning.

När det är låg koncentration av salter eller joner inuti cellen, och hög koncentration av salter eller joner utanför så behöver antingen en fördelning av salterna eller en fördelning av vattnet ske.

Eftersom att cellens membran är semipermeabelt kan endast vattnet passera och cellen får vattnet den behöver utan att använda energi.

Denna process kallas passiv transport, till skillnad från aktiv transport där det krävs energi. När diffusion av vatten sker kallas det osmos.

---

Koppar ingår i proteinet plastocyanin som fungerar som en elektrontransportör i fotosyntesen. Det innebär att kopparbrist leder till mindre tillväxt i växten. Kopparbrist kan uppkomma vid högt pH, t.ex kalkning.

Molybden ingår i viktiga enzymer som dehydrogenas och nitratreduktas. Dehydrogenas oxiderar olika ämnen i växten.

Nitratreduktas katalyserar oxidationen av nitrit till nitrat vars kväve växten använder för att bygga upp viktiga proteiner.

Brist på molybden leder till kvävebrist och det uppkommer vid lågt pH-värde.

Nickel är ett ämne som ingår i enzymet ureas som bryter ner urea till ammoniak och koldioxid vilket i sin tur kan användas av växten inom bland annat fotosyntesen.

Nickelbrist kan bidra till att bladkanterna på växten dör. Nickelbrist kan uppkomma vid högt pH.

Kobolt bidrar till kvävefixeringen hos växten, alltså växtens förmåga att binda kväve från omgivningen. Kobolt brist uppkommer vid högt pH.

Varken natrium, klor eller kisel påverkas av högt pH och forskningen kring natrium och kisels påverkan av växten är inte så utförlig.