Innehållsförteckning
1. Redogör för etik. Hur vill du beskriva vad etik är?
2. Redogör för moral. Vad består skillnaden mellan dessa begrepp?
3. Vilka egenskaper har en god människa enligt dig?
4. Är vi alltid ansvariga för våra handlingar?
5. Redogör för Lucifer-effekten.
6. Redogör för konsekvensetiken.
7. Redogör för pliktetiken.
8. Redogör för sinnelagsetiken.
9. Redogör för dygdetiken.
10. Vad kan etikstudier hjälpa oss med?
11. Ge exempel på hur modern teknik kan få etiska konsekvenser för vårdarbetet.
12. Vad menas med den ”gyllene regeln ”?
13. Vilka regler gäller inom vården när forskning ska bedrivas?
14. Ge exempel på etiska problem för vårdtagaren/vårdaren?
15. Vad ingår i ett gott bemötande?
16. Hur kan vi träna i upp vårt empatiska förhållningssätt?
17. Redogör för de etiska principer som lyfts fram inom vård och omsorg.
18. Redogör för begreppet kulturkompetens.
19. Hur långt sträcker sig självbestämmandet inom vård och omsorg?
20. I vilka situationer kan det vara svårt att tillämpa självbestämmandet i vård och omsorgsarbetet?
21. Redogör för Lex Sarah.
22. Vilka regler gäller för eutanasi i Sverige?
23. Beskriv en konfliktsituation du upplevt. Vad handlade det om? Vad var det som var konflikten? Hur löste det sig?
För dig som strävar mot betyget A
Gör en utförlig beskrivning av ett etiskt dilemma. Anlägg en etisk teori och motivera ditt ställningstagande.

Utdrag
Ethos är ursprungsordet för etik och kommer från det grekiska språket, det betyder sed/sedvänja.

Jag skulle vilja beskriva etik som en personlig, osynlig lag vi människor följer, en lag som får oss att välja riktning i livet, som visar hur vi ska bete oss och hur vi ska leva vårt liv.

Vad som är rätt eller fel, gott eller ond, det lär vår etik ut. Alla människor är olika, likaså etiken, din teori om hur livet levs bäst stämmer antagligen inte med min tanke kring livet, eftersom vi är olika och påverkas av vår personliga, osynliga lag, etik.

---

När forskning ska bedrivas inom vården finns det etiska regler, så kallade forskningsetiska regler, dessa regler har Vetenskapsrådet utarbetat.

Vetenskapsrådet ger stöd till forskning och är en statlig myndighet. Att individerna som ingår i studien ska informeras är en regel, de ska även få veta hur deras anonymitet skyddas och hur det fungerar.

Enligt de forskningsetiska reglerna ska individerna som ingår i en studie ha förståelse om syftet och försäkras om att alla uppgifter de lämnar in är konfidentiella, de ska även ha vetskapen om att alla forskningsstudier är frivilliga.

Om försöksdjur planerats att användas inom den medicinska forskningen är det noga planerat hur djuret ska behandlas, även hur och när det ska göras.