Innehållsförteckning
1. Redogör för etik. Hur vill du beskriva vad etik är?
2. Redogör för moral. Vad består skillnaden mellan dessa begrepp?
3. Vilka egenskaper har en god människa enligt dig?
4. Är vi alltid ansvariga för våra handlingar?
5. Redogör för Lucifer-effekten.
6. Redogör för konsekvensetiken.
7. Redogör för pliktetiken.
8. Redogör för sinnelagsetiken.
9. Redogör för dygdetiken.
10. Vad kan etikstudier hjälpa oss med?
11. Ge exempel på hur modern teknik kan få etiska konsekvenser för vårdarbetet.
12. Vad menas med den ”gyllene regeln ”?
13. Vilka regler gäller inom vården när forskning ska bedrivas?
14. Ge exempel på etiska problem för vårdtagaren/vårdaren?
15. Vad ingår i ett gott bemötande?
16. Hur kan vi träna i upp vårt empatiska förhållningssätt?
17. Redogör för de etiska principer som lyfts fram inom vård och omsorg.
18. Redogör för begreppet kulturkompetens.
19. Hur långt sträcker sig självbestämmandet inom vård och omsorg?
20. I vilka situationer kan det vara svårt att tillämpa självbestämmandet i vård och omsorgsarbetet?
21. Redogör för Lex Sarah.
22. Vilka regler gäller för eutanasi i Sverige?
23. Beskriv en konfliktsituation du upplevt. Vad handlade det om? Vad var det som var konflikten? Hur löste det sig?
För dig som strävar mot betyget A
Gör en utförlig beskrivning av ett etiskt dilemma. Anlägg en etisk teori och motivera ditt ställningstagande.

Utdrag
Ethos är ursprungsordet för etik och kommer från det grekiska språket, det betyder sed/sedvänja.

Jag skulle vilja beskriva etik som en personlig, osynlig lag vi människor följer, en lag som får oss att välja riktning i livet, som visar hur vi ska bete oss och hur vi ska leva vårt liv.

Vad som är rätt eller fel, gott eller ond, det lär vår etik ut. Alla människor är olika, likaså etiken, din teori om hur livet levs bäst stämmer antagligen inte med min tanke kring livet, eftersom vi är olika och påverkas av vår personliga, osynliga lag, etik.

---

När forskning ska bedrivas inom vården finns det etiska regler, så kallade forskningsetiska regler, dessa regler har Vetenskapsrådet utarbetat.

Vetenskapsrådet ger stöd till forskning och är en statlig myndighet.

Att individerna som ingår i studien ska informeras är en regel, de ska även få veta hur deras anonymitet skyddas och hur det fungerar.

Enligt de forskningsetiska reglerna ska individerna som ingår i en studie ha förståelse om syftet och försäkras om att alla uppgifter de lämnar in är konfidentiella, de ska även ha vetskapen om att alla forskningsstudier är frivilliga.

Om försöksdjur planerats att användas inom den medicinska forskningen är det noga planerat hur djuret ska behandlas, även hur och när det ska göras.

---

Läkaren Emil ska besöka patienten Birgit med svåra buksmärtor, när han kliver in i rummet ryggar Berit till och kollar förskräckt på honom.

Berit vill ha hjälp av en kvinnlig läkare och samarbetar därför inte med Emil, hon ger honom ingen information och förklarar inte vilka problem hon har.

Berit tycker det är obehagligt att en man ska undersöka hennes buk, det känns inte rätt.

Emil förklarar för henne att han är den enda läkaren på arbetet idag, han vill verkligen hjälpa henne då han ser hur ont hon har.

Berit bestämmer sig då för att återkomma imorgon. Lena är nyanställd på ett äldreboende, hon anser att mediciner påverkar kroppen negativt och vägrar själv ta hjälp av medicinering.

Dock är det tre äldre som dagligen äter medicin för smärta, Lena tycker att det finns många bättre alternativ för att motverka smärta så hon vägrar ge dessa tre individer medicin, vilket skapar konflikter och stora problem för vårdtagarna, arbetskollegor och henne själv.

Efter flera tillsägningar och möten bestämmer sig Lena för att avsluta sin tjänst på äldreboendet. Lars har precis fått tillgång till hemtjänst, hans syn på hemtjänst innebär sällskap.

Det är hans barn som hjälpt honom få hjälp och de har haft den största kontakten med hemtjänsten.

Enligt barnen öppnar han aldrig dörren när någon knackar på, så personalen har fått tillåtelse att själva gå in till Lars.

Efter en veckas hemtjänst känner Lars sig kränkt, han anser att personalen inkräktar hans liv och tar för sig i hans hem.

Han hade önskat att personalen knackade på dörren och inte bara gått in, att de inte ska rota i hans skåp efter köksredskap eller bäddar hans säng.

Lars anser att han kan klara sig själv, han är en stark man som bara önskar sällskap. Detta skapar ett etiskt problem.