Utdrag
1. Stenbock är far till tre barn: Anton, Benjamin och Cessi. För 15 år sedan gav Stenbock sitt fritidshus i gåva till Cessi eftersom hon älskade stället och alltid hjälp honom sköta det.

Anton och Benjamin har unders sin uppväxt och i vuxen ålder aldrig uttryckt något önskemål om att få behålla det för egen del.

Fritidshuset var vid gåvotillfället värt 1 mkr. I gåvobrevet fanns stod inskrivet att Stenbock skulle ha möjlighet att nyttja huset under sin livstid.

Stenbock har nu avlidit och efterlämnar en kvarlåtenskap (exklusive fritidshuset) om 5 mkr. Anton omkom tragiskt i en bilolycka för två år sedan och efterlämnar två döttrar

Milla och Alexandra. Fritidshuset (som alltså ägs av Cessi) har stigit i värde och är nu värt 2 mkr.

Hur ska boet fördelas?
Svar: Eftersom gåvan lämnats till en bröstarvinge anses det vara ett förskott på arv enligt ÄB 6 kap. och för att avräkning inte ska ske krävs att arvlåtaren uttryckligen bestämt att gåvan inte ska anses förskott på arv, vilket inte skett i detta fall.

Huvudregeln gäller således och kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan barnen. Gåvans värde fastställs enligt ÄB 6:3 till värdet vid mottagandet dvs. 1 mkr.

Kvarlåtenskapen uppgår alltså till 5 mkr + 1 mkr = 6 mkr att fördela på tre barn. Eftersom Anton avlidit tar hans barn enligt istadarätten hans arv.

---

4. Azraoch Anders har sedan många år varit sammanboende. Anders enda släkting är brorsonen Anton.

När Azra på sin 40-årsdag ordnat en fest för sin släkt överraskar Anders henne med ett testamente av vilket det framgår att hon ska få all hans egendom

det vill säga hans blygsamma banktillgodohavanden och den bostadsrättslägenhet som han för en tid sedan ärvt av sina föräldrar.

Anders vet att ett testamente måste bevittnas och ber under middagen Azras syster och svåger att bevittna handlingen.

Inte långt senare avlider Anders. Brorsonen Anton blir upprörd när han får kännedom om testamentet och menar att det ska ogiltigförklaras. Han söker upp dig och ber om råd. Vad säger du?

Svar: Testamentet är inte giltigt. Ett testamente måste bevittnas av två personer som inte är släkt med testatorn eller med den som erhåller något på grund av testamentet.

ÄB 13:1 stadgar att om ett testamente inte uppfyller formkraven är det inte gällande. En klandertalan måste väckas inom föreskriven tid (se 14 kap ÄB).