Typer av skogar | A i betyg

Innehållsörteckning
Hur är marken i barrskog:
Hur är marken i lövskogen:
Ekosystem i skogen:
- Vad är förna?
- Vad är humus?
- Vad är jordmån?
- Vad är mull?
- Vad är blekjord?
- Vad är rostjord?
- Var finns det brunjord?
- Brunjord:
- Podsol:

Jämför brunjord och podsoljord: Vad kännetecknar dem? Varför ser de ut som de gör? Vilka abiotiska och biotiska faktorer
påverkar dem?

Utdrag
I barrskog så är det kallt klimat faller hela tiden barr och andra växtdelar. Växtmaterialet brukar för förna. Förnan är relativt sur, och av nedbrytare trivs därför bara svampar inte bakterier.

Resultatet blir att förnan efter en tid omvandlas till en filtaktig svart massa “råhumus”. Den formen av humus som finns i barrskog.

Eftersom daggmaskarna inte trivs vid lågt PH blir det ingen omblandning. På humus hamnar som ett lager ovanpå mineraljorden.

---

Förna är döda växt- och djurrester, som ännu inte brutits ner i nämnvärd grad. Man skiljer på fallförna, botten förna och markförna.

Fall Förnan är de döda växtdelar som faller till marken från träd och buskar. Botten Förnan bildas av markvegetation och djur. Mark Förnan kommer från rötter, markdjur och mikroorganismer som dör nere i marken.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter