Innehållsförteckning
FRANKRIKE FÖRE REVOLUTIONEN
ETT SAMHÄLLE I KRIS
GRIPER INITIATIVET
REVOLUTIONEN BRYTER UT

Utdrag
Till skillnad från nybyggarlandet Amerika präglades Frankrike fortfarande i stor utsträckning av den medeltida ståndsindelningen.

Man hade olika skyldigheter och rättigheter beroende på om man tillhörde adeln, prästerskapet eller tredje ståndets, som i princip representerade resten av befolkningen.

Högst anseende och flest privilegier hade de båda första stånden. Både adeln och kyrkan var befriade från skatt och hade som stora jordägare gemensamma intressen.

Adeln hade dessutom under 1700-talet skaffat sig ensamrätt till de mest prestigefyllda och inkomstgivande tjänsterna inom statsförvaltningen.

---

I många avseenden var Frankrike under 1780-talet ett samhälle i kris. Hantverket och manufakturerna hade svårt att hävda sig i konkurrensen från Storbritannien, den industriella metoder redan kom till användning Hundratusentals människor blev arbetslösa.

Under den kalla och regniga sommaren 1788 drabbades jordbruket av missväxt, vilket ledde till kraftigt stigande brödpriset.

I flera städer utbröt hungerupplopp som brutalt slogs ned av militáren. I skarp kontrast till nöden bland fattigt folk stod det grandiosa hovlivet i Versailles.