Introduktion
Språklig socialisation innebär språklig påverkan från omgivningen så att barn lär sig språket i den kultur där de växer upp.

Olika kulturer har olika värderingar av och uppfattningar om hur samtal mellan vuxna och barn ska struktureras. Barn lär sig inte bara språk utan också normer för sprâkligt beteende, liksom normer och värderingar för övrigt beteende.

Utdrag
De olika varianterna av språklig socialisation påverkar också hur språket används för att inhämta kunskaper och hur skriftspråket presenteras för barn, vilket har betydelse för läsinlärning och skolframgång.

Aven sociokulturella skillnader återspeglas i den språkliga socialisationen. Forskningen kring språklig socialisation i olika kulturer har urskiljt två principiella sätt att kommunicera med små barn och socialisera dem språkligt.