Innehållsförteckning
MAJORITETSVALSYSTEM:
PROPORTIONELLA VALSYSTEM

Utdrag
Majoritetsvalsystemet kan sammanfattas med uttrycket "vinnaren tar allt". Systemet används dels i parlamentsval men också i t.ex. det amerikanska och franska presidentvalet.

Ett enkelt majoritetsvalsystem skulle kunna beskrivas så här: Vi tänker oss att vi har ett parlament med 100 mandat. Landet delas då in i 100 valkretsar, helst så lika i storlek som möjligt.

I varje valkrets nominerar partierna varsin kandidat.Den kandidat som får flest röster vinner mandatet i parlamentet, Detta valsystem används t.ex. i Storbritanniens val till andra kammaren, underhuset.

---

I länder med proportionella valsystem delas landet in i valkretsar som får ett antal mandat i proportion till befolkningens storlek.

På så sätt garanterar man att alla landsdelar blir rättvist representerade parlamentet. En valkrets med 10 % av väljarna ska da ha cirka 10 % av mandaten i parlamentet. Mandaten fördelas därefter med hjälp av någon matematisk metod.

Eftersom det sällan är möjligt att åstadkomma total proportionalitet avviker partiernas andel av mandaten från deras andel av rösterna. Vissa av metoderna missgynnar stora partier, andra små.