Uppdrag, Kina | Samhällskunskap

Inledning
Syftet med detta uppdrag är att undersöka, utreda och redogöra för Kinas ekonomiska och jämnlöpande samhälleliga utveckling utifrån de historiska förutsättningar som fungerat utslagsgivande för denna och följaktligen dess nutida utformning.

Vidare är syftet tillika att, utifrån detta som utgångspunkt, utreda de medverkande krafterna för de samhälleliga och följaktligen ekonomiska förhållandena i Kina under växlande tidsperioder genom historiens gång samt att därigenom, på samma sätt, klargöra drivkrafterna för ideologiska och ekonomiska impulsers uppkomst och utveckling samt vidare dessas betydelse för den samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen.

Innehållsörteckning
1 Inledning 2
1.1 Frågeställningar 2
2 Teoretisk bakgrund 2
3 Metod och material 6
3.1 Analysmodell 6
3.2 Källkritik 7
4 Resultat 12
4.1 Historisk bakgrund 12
5 Diskussion 15
6 Källförteckning 18

Utdrag
2 Teoretisk bakgrund
Den ekonomiska marxismen betonar den fundamentala motsättningen mellan arbete och kapital som utslagsgivande för kapitalismens ogynnsamma efterverkningar. (Jan Otto Andersson, NE.se). Marx menade vidare att i ett kapitalistiskt produktionssätt äger kapitalisterna produktionsmedlen samtidigt som arbetarna enbart äger arbetskraften.

Detta utmynnar således i ett klassamhälle som följaktligen styrs utifrån kapitalistiska principer. (Jan Otto Andersson, NE.se).

Enligt Marx fungerar detta samhälle omsider utlösande för den socialistiska revolution som vidare utmynnar i proletariatets diktatur i vilken ägandet av produktionsmedlen ånyo övertas av arbetarna för att således möjliggöra kommunismens utformning utifrån detta som utgångspunkt. (Sven-Eric Liedman, NE.se).

Det är emellertid värt att betona att marxismen som politisk och ekonomisk ideologi främst kommit till uttryck genom Lenin och Stalin (Jan-Otto Andersson, NE.se).

Grunden för utformandet av marxism-leninismen lades genom Lenins och Bolsjevikernas maktövertagande i Sovjetunionen i samband med oktoberrevolutionen år 1917. (Sven-Eric Liedman, NE.se). Lenin menade att en revolutionär elit utgör grundförutsättningen för att åstadkomma en socialistisk revolution.

(Sven-Eric Liedman, NE.se). Leninismen belyser vidare tanken på det kommunistiska samhället som ideal och historien som bestående i stadium genom vilka det leder en icke-revolutionär respektive revolutionär väg fram till detta idealsamhälle. (Lundquist, Lennart, NE.se).


Den ekonomiska liberalismen betonar i stället näringsfrihet, frihandel och fri konkurrens som oumbärliga grundstenar för en gynnsam ekonomisk utveckling och understryker vidare en marknadsekonomi som en oundgänglig förutsättning för demokrati. (Björn Molin, NE.se). På så vis utgör demokratitanken också ett essentiellt, karakteristiskt, huvuddrag för ideologin.

Den ekonomiska liberalismen bygger på “principen om ekonomisk frihet” som innebär tanken att individernas fria strävan efter ekonomiskt välstånd leder till maximalt välstånd för samhället i sin helhet.

(Björn Molin, NE.se). Denna princip utgör vidare ett uttryck för de naturrättsliga lagar rörande social och ekonomisk interpendens som utgör kärnan för den ekonomiska liberalismens ideologiska karaktär samt följaktligen dess tillämpning som ekonomisk modell. (Björn Molin, NE.se).

Frihet utgör således en genomsyrande grundläggande ideologisk komponent för den ekonomiska liberalismen och dess grundtankar. Under 1800-talet kan dessa, ursprungliga, ekonomiskt liberala grundidéer, sägas utövat sitt inflytande tämligen kompromiss- löst genom manchesterliberalismen, under 1900-talet började emellertid en liberalism influerad av socialistiska inslag utformas.

(Björn Molin, NE.se). Denna vann framförallt terräng i Sverige och förespråkade en viss statlig intervention på den fria marknaden i syfte att förena ekonomisk frihet och ett välfärdssamhälle utrustat med socialt skyddsnät. (Björn Molin, NE.se).

Vad gäller de ekonomiska teorierna kan en fördel med den ekonomiska liberalismen sägas bestå i att denna skapar utrymme för konkurrens vilket i sin tur stimulerar handeln och därigenom exporten samt bildar förutsättningarna för nytänkande och nyskapande, vilket vidare främjar näringslivet och därmed ekonomin och de samhällsekonomiska förhållandena.

(Björn Molin, NE.se). Vidare skapar den ekonomiska liberalismen och dess politiska och ekonomiska tillämpning också förutsättningar för goda internationella relationer vilket i sin tur främjar handeln, konkurrensen samt därmed näringslivet och exportmöjligheterna och därigenom främjas också ekonomin. (Björn Molin, NE.se), (Joakim Dahlström, PowerPoint).

Ytterligare en fördel med den ekonomiska liberalismen är att dennas tillämpning som ekonomisk teori tenderar att utmynna i ett expanderat näringsliv som således genererar fler arbetstillfällen vilket på så vis skapar förutsättningarna för att lyfta fler människor ur fattigdom. (Joakim Dahlström, PowerPoint).

En nackdel med den ekonomiska liberalismen är dock att denna riskerar att medföra att arbetskraft utnyttjas genom undermåliga arbetsförhållanden och löner för att maximera vinsten och för att kunna bibehålla ett konkurrenskraftigt pris på de varor som tillverkas (Joakim Dahlström, PowerPoint).

Då, exempelvis Kina, dessutom är beroende av sin export och möjligheten att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, bildas, i kombination med de redan bristande mänskliga- och arbetslivsmässiga rättigheterna i landet, en ond spiral som upprätthåller detta, och således också förhindrar en utveckling gällande de mänskliga rättigheterna och därmed undermåliga arbetsförhållandena och lönerna för att på så vis kunna bibehålla industrin och exporten som inkomstkälla.

(Joakim Dahlström, PowerPoint), (Björn Molin, NE.se). Å andra sidan riskerar en brist på konkurrens att resultera i att utvecklingen gällande de samhällsekonomiska förhållandena, ekonomin och följaktligen också de samhälleliga förhållandena stagnerar. På så vis utgör detta också en nackdel med marxismen som ekonomisk teori. (Joakim Dahlström, PowerPoint), (Björn Molin, NE.se), (Jan Otto Andersson, NE.se).

Vidare är ytterligare en nackdel med den ekonomiska liberalismen att denna och dess efterverkningar riskerar att medföra ökade klassklyftor och således, i längden, segregation, vilket naturligtvis fungerar skadligt för de samhälleliga och följaktligen ekonomiska förhållandena (Joakim Dahlström, PowerPoint).

Den ekonomiska liberalismen och dess efterverkningar utpekas dessutom ofta som en kraftigt bidragande orsak för miljöproblem vilket i längden medför ekonomiska påfrestningar för ekonomin i stort (Björn Molin, NE.se), (Joakim Dahlström, PowerPoint).

Detta innebär emellertid inte att detta nödvändigtvis har någon nämnvärd inverkan på ekonomin i just det land där den ekonomiska liberalismen tillämpats och utmynnat i negativ miljöpåverkan, tvärtom kan en negativ miljöpåverkan ibland utgöra en förutsättning för en effektiviserad och storskalig produktion som verktyg för att maximera den ekonomiska vinsten vilken kan väga tyngre än landets egna utgifter för miljöarbete i längden, även om detta således kan sägas påverka ekonomin negativt på ett eller annat sätt. (Joakim Dahlström, PowerPoint), (Björn Molin, NE.se).

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter