Utdrag
a)
Europaparlamentet är en del där ledamöterna är folkligt valda och de är med och beslutar om 2/3 av EU:s lagstiftning.

Alltså de frågor som inte anses nationellt känsliga. tex. miljö och klimatfrågor eller konsumentskydd och den inre.

Europaparlamentet kan inte själva lägga fram förslag på beslut men kan tvinga fram ändringar eller stoppa ett.

Europaparlamentet har även makten att kunna avsätta kommissionen samtidigt krävs dess godkännande för att nya medlemmar ska kunna tillsättas.

Även EU:s budget och nya medlemsländer måste godkännas av parlamentet.

Ministerrådet består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vid möten är det den aktuella ministern i den aktuella frågan från varje land som närvarar.

Besluten fattas oftast i samråd med Europaparlamentet men beslut kring frågor med nationell känslighet beslutar ministerrådet enskilt om. T.ex. frågor som gäller skatter eller säkerhetspolitik.

Kommissionen är en politisk kraft som ska tänka "europeiskt" och får inte ta order från sina respektive regeringar.

Kommissionen består av 27 medlemmar varav en är ordförande. Kommissionen har även 20 generaldirektorat.

Kommissionens uppgifter är att: Lägga fram förslag till nya beslut Övervaka att EU:s regler följs på rätt sätt Förvalta EU:s gemensamma budget EU- domstolen sammansätts av en domare från varje EU-land och elva generaladvokater.

EU- domstolens uppgifter är att: Tolka EU:s lagstiftning och se till att den följs och tillämpas på samma sätt i alla EU- länder och EU-institutioner.

Avger domar i mål som hänvisas till den Europeiskarådet är en av EU:s sju officiella institutioner och utgör den högsta nivån för medlemsländernas politiska samarbete.

Rådets uppgifter är att: Fastställa EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar (men stiftar inte lagar) Hantera komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.

Fastställa EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik mot bakgrund av EU:s strategiska och militära intressen.

Nominera och utser personer till vissa EU-topposter vid t.ex. kommissionen och centralbanken.

B)
EU är en representativ demokrati vilket helt enkelt betyder att vi väljer de mandat som ska representera Sverige i EU.

Det kan verka bra men om man kollar på det hela så har Sverige endast ett fätal mandat utav flera hundra, vi har ingen möjlighet att välja vilka de andra ska vara och därav är det svårt för Sverige som land att påverka mycket av politiken.

Det problematiska med detta blir ju att Sveriges mandat măste kämpa extra hårt samt samarbeta med andra för att kunna nå majoriteten ifall de ska få igenom något beslut till skillnad från de länder som är större.

Tyskland till exempel har ungefär 100 mandat, de har ungefär en åttondel av mandaten, det blir mycket mindre mandat de behöver för att få igenom deras beslut, de kan också stänga ned många beslut på grund av deras politiska styrka.