Introduktion
Hur ska vi mot den bakgrunden tänka när vi ställs inför begreppet »mångkultur« eller »det mång- Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten konstaterar (Till fri- betens försvar, 2010) både ha en deskriptiv och en normativ innebörd.

Utdrag
Mångkultur i den första bemärkelsen är helt enkelt ett sakligt konstaterande av en verklighet som strängt taget alltid har existerat knappast något mänskligt samhälle i historien har varit kulturellt enhetligt.

Man kan lika använda uttrycket mångfalden - men somliga upplever också detta begrepp som farligt och hotfullt (se exempelvis min skrift Den farliga mångfalden, Om Sverigedemokraternas världsbild, 2017 och utvidgad 2018).